SLAUGYTOJŲ GYVYBINGUMĄ VEIKIANTYS PSICHOLOGINIAI, FIZIOLOGINIAI IR SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Justina Vasarytė, Stanislav Sabaliauskas, Rima Rozenbergaitė Abstract Slaugytojų patiriami profesinės veiklos iššūkiai ir rizikos veiksniai neigiamai veikia slaugytojų gyvybingumą ir as­meninę gerovę. Dėl aukštų darbo reikalavimų, svarbios veiklos ir asmeninių įsipareigojimų slaugytojai patiria didelį nuovargį, emocinį išsekimą ar net perdegimą. Tai gali turėti neigiamą poveikį slaugytojų profesinių funk­cijų vykdymui, būti klaidų priežastimi ir neigiamai pa­veikti…

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PSICHOSOCIALINĖS MOKYMOSI APLINKOS SĄSAJOS SU STUDENTŲ SVEIKATA, STRESU IR EMOCINE GEROVE

Skirmantė Bendžiūtė, Jelena Stanislavovienė Abstract Moksliniai tyrimai parodė, kad prisitaikymas prie aukš­tosios mokyklos tiesiogiai veikia jaunų žmonių gerovę, savijautą ir akademinius rezultatus. Teigiamas aukštosios mokyklos psichosocialinis klimatas suteikia jaunuoliams pasitikėjimo ir saugumo, neigiama aplinka gali prisi­dėti prie prastesnės emocinės sveikatos, didesnio streso ir prastesnių akademinių pasiekimų. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti dviejų Vilniaus universiteto fakultetų…

COVID – 19 PANDEMIJOS METU SUKELTO STRESO ĮTAKA MENSTRUACINIAM CIKLUI

Justina Stasiulytė, Aušrinė Balčiūtė, Gitana Ramonienė Abstract Stresas – tai asmens atsakas į fizinę, emocinę ar psichinę įtampą. COVID-19 pandemijos metu žmonės patyrė įvai­raus lygio ir pobūdžio stresą. Moterų stresas didino po­veikį reprodukcinės sistemos funkcijai. Svarbi jos da­lis yra menstruacinis ciklas. Tyrimuose buvo nustatytas statistiškai reikšmingas COVID-19 pandemijos metu sukelto streso poveikis reprodukcinio amžiaus moterų…

ŠVEDIJOS GYDYMO ĮSTAIGŲ SLAUGYTOJŲ PSICHOEMOCINIO KLIMATO DARBO VIETOJE VERTINIMAS

Vaidas Jotautis, Mindaugas Pauliukas, Donatas Gužauskas Abstract Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai dirba nepa­prastai įtemptomis sąlygomis. Viena didžiausių sveika­tos priežiūros darbuotojų grupių yra slaugytojai. Slau­gytojo darbo pobūdis – intensyvus darbas su pacientais. Dėl slaugos personalo trūkumo, didelės darbų apimties, didelės profesinės rizikos, pamaininio darbo specifikos šios sveikatos priežiūros grupės darbuotojai priskiriami padidintos darbinio streso ir profesinio…

PERDEGIMO SINDROMO PASIREIŠKIMAS FARMACIJOS SPECIALISTAMS COVID-19 PANDEMIJOS METU

Aurimas Galkontas, Justė Tarvydaitė, Danguolė Grūnovienė Abstract Perdegimas yra daugialypis sindromas, dažnai pas­tebimas tarp paslaugų teikėjų ar kitų profesijų, kuris tampa vis labiau dominančia tema, nes sveikatos prie­žiūros specialistai ir nacionalinės organizacijos dau­giau dėmesio skiria psichikos sveikatai ir gerovei [1]. Medicinos darbuotojams keliami reikalavimai yra tokie dideli, kad personalas tiesiog priverstas besąlygiškai atsidėti darbui. E.…

SLAUGYTOJŲ EMOCINĖ IR PSICHINĖ BŪSENA COVID-19 PANDEMIJOS METU

Laima Ruginienė Abstract Gydymo įstaigos – tai sveikatos priežiūros sistemos sek­torius, kur streso pasireiškimas tolygiai didėja ir tampa neišvengiama kasdienio darbo dalimi. Slaugytojoms yra kur kas didesnėrizika patirti stresąCOVID-19 pande­mijos metu. Tyrimo tikslas – įvertinti patiriamąstresąkoronaviruso COVID-19 pandemijos metu slaugytojų požiūriu. Ty­rimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinėapklausa, aprašomoji statistinėanalizė. Rezultatai. Įvertinus patiriamąstresąkoronaviruso CO­VID-19 pandemijos metu…

SLAUGYTOJŲ PATIRIAMAS PSICHOSOCIALINIS STRESAS IR JO POVEIKIS SVEIKATAI BEI GYVENIMO KOKYBEI

Miglė Didbalytė, Aldona Mikaliūkštienė, Natalja Fatkulina Abstract Slaugytojų profesija priskiriama prie dažniausiai darbe patiriančių stresą. Šios profesijos atstovams keliama daug reikalavimų – turėti gerus profesinius įgūdžius, rūpintis pacientais visą darbo laiką, mokėti dirbti komandoje, teikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojų vei­kla reikalauja ne tik šiuolaikinės slaugos bei medicinos žinių, fizinės ištvermės, bet ir pedagoginių, psichologi­nių, socialinių,…

PERDEGIMO SINDROMO POVEIKIS ERGOTERAPEUTŲ PROFESINIAM TOBULĖJIMUI

Luka Tichonova, Milda Gintilienė Abstract Pirmą kartą perdegimo sindromo (PS) sąvoka paminėta XX a. 7 dešimtmetyje. PS apibrėžiamas kaip stresinė reakcija į darbą, kuriam būdingas emocinis išsekimas, nuasmeninimas, cinizmas ir sumažėję asmeniniai pasiekimai. Literatūroje labai dažnai apibūdinamas kaip sindromas, kuriam būdingas emocinis ir fizinis išsekimas, dėl kurio žmogus negali pasveikti. Vis dažniau pradėtas minėti bei…

SLAUGOS STUDENTŲ PROFESINĖJE PRAKTIKOJE PATIRIAMAS STRESAS IKI COVID-19 PANDEMIJOS IR JOS METU

Viktorija Piščalkienė, Lijana Navickienė Abstract Tyrimai rodo, kad slaugos studentai profesinių praktikų metu patiria nuo vidutinio iki didelio stiprumo stresą. Nors stresas yra normali reakcija į daugelį aplinkybių, tačiau jo poveikis gali būti žalingas sveikatai, mokymosi rezultatyvumui, studentų savivertei ir motyvacijai tęsti slaugos studijas. Tyrimo tikslas − palyginti slaugos studentų streso priežastis profesinių praktikų metu…

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PSICHOSOCIALINĖ MOKYMOSI APLINKA

Skirmantė Bendžiūtė, Jelena Stanislavovienė Abstract Mokymosi aplinka daro tiesioginį poveikį studentų aukštesniųjų mąstymo įgūdžių ugdymui, psichologinei savijautai ir mokymuisi. Prie mokymosi efektyvumo prisideda psichosocialinė aplinka. Šią aplinką sudaro aukštosios mokyklos aplinka, studento, dėstytojų ir bendrakursių bei mokomosios medžiagos sąveika. Psichosocialiniai veiksniai yra labai reikšmingi prognozuojant studentų akademinę sėkmę. Akademiniai ir socialiniai reikalavimai gali sukelti ir…

GYDYTOJŲ REZIDENTŲ STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJOS IR POŽIŪRIS Į PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ

Gintarė Montvilaitė, Dalia Antinienė Abstract Gydytojai rezidentai kasdienėje veikloje patiria stresą, susijusį su akademiniais, darbo ir asmeniniais veiksniais. Įveikti sunkumus padeda streso įveikos strategijos ir psichologinė pagalba. Ar esant poreikiui asmuo bus linkęs kreiptis į psichologą, priklauso nuo požiūrio į tokio pobūdžio paslaugas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gydytojų rezidentų naudojamas streso įveikos strategijas ir jų…

GYDYTOJŲ PSICHOSOCIALINIAI DARBO APLINKOS VEIKSNIAI IR JŲ SĄSAJOS SU GYVENIMO KOKYBE

Rasa Žutautienė, Ričardas Radišauskas, Rūta Ustinavičienė, Jolita Kirvaitienė, Kornelija Rakutytė Abstract Psichosocialinis veiksnys – tai aplinkybė, veiksmas, situacija, kuri turi įtakos darbuotojo fizinei sveikatai, drauge sukeldama jam stresą [1]. Tyrimo tikslas buvo nustatyti pagrindinius gydytojų psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius ir jų sąsajas su gyvenimo kokybe. 2018 m. kovo – vasario mėn. anoniminės apklausos būdu, naudojant…