AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PSICHOSOCIALINĖ MOKYMOSI APLINKA

Skirmantė Bendžiūtė, Jelena Stanislavovienė Abstract Mokymosi aplinka daro tiesioginį poveikį studentų aukštesniųjų mąstymo įgūdžių ugdymui, psichologinei savijautai ir mokymuisi. Prie mokymosi efektyvumo prisideda psichosocialinė aplinka. Šią aplinką sudaro aukštosios mokyklos aplinka, studento, dėstytojų ir bendrakursių bei mokomosios medžiagos sąveika. Psichosocialiniai veiksniai yra labai reikšmingi prognozuojant studentų akademinę sėkmę. Akademiniai ir socialiniai reikalavimai gali sukelti ir…

GYDYTOJŲ REZIDENTŲ STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJOS IR POŽIŪRIS Į PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ

Gintarė Montvilaitė, Dalia Antinienė Abstract Gydytojai rezidentai kasdienėje veikloje patiria stresą, susijusį su akademiniais, darbo ir asmeniniais veiksniais. Įveikti sunkumus padeda streso įveikos strategijos ir psichologinė pagalba. Ar esant poreikiui asmuo bus linkęs kreiptis į psichologą, priklauso nuo požiūrio į tokio pobūdžio paslaugas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti gydytojų rezidentų naudojamas streso įveikos strategijas ir jų…

GYDYTOJŲ PSICHOSOCIALINIAI DARBO APLINKOS VEIKSNIAI IR JŲ SĄSAJOS SU GYVENIMO KOKYBE

Rasa Žutautienė, Ričardas Radišauskas, Rūta Ustinavičienė, Jolita Kirvaitienė, Kornelija Rakutytė Abstract Psichosocialinis veiksnys – tai aplinkybė, veiksmas, situacija, kuri turi įtakos darbuotojo fizinei sveikatai, drauge sukeldama jam stresą [1]. Tyrimo tikslas buvo nustatyti pagrindinius gydytojų psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius ir jų sąsajas su gyvenimo kokybe. 2018 m. kovo – vasario mėn. anoniminės apklausos būdu, naudojant…

SLAUGYTOJŲ STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJŲ SĄSAJOS SU ASMENYBINIAIS CHARAKTERIO BRUOŽAIS

Violeta Ožeraitienė, Žydrūnė Kisliūtė, Virginija Gaigalaitė Abstract Darbo tikslas: ištirti ir nustatyti slaugytojų streso įvei­kos strategijas ir jų sąsajas su slaugytojų asmeninais bruožais. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 90 respon­denčių moterų slaugytojų, dirbančių vienos Vilniaus miesto ligoninės terapijos, chirurgijos ir reanimaci­jos/intensyvios terapijos skyriuose, vidutinis amžius – 42,5±2,1 metai. Anketinės apklausos būdu surinkti sociodemografiniai duomenys. Taikyti…

Gydytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių ir subjektyvios sveikatos įvertinimas

Rasa Žutautienė, Ričardas Radišauskas, Rūta Ustinavičienė, Jolita Kirvaitienė Abstract Psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai yra pagrindiniai,sąlygojantys pasitenkinimą darbu, o drauge ir darbo kokybę. Skiriama daug su darbu susijusių psichosocialinių rizikos veiksnių gydytojųdarbe, iš kurių galima paminėti: pernelyg įtemptądarbo grafiką, didelius reikalavimus darbe, didelį darbo krūvį, darbo – atlygio neatitikimą, dėl to vystosistresas.Moksliniais tyrimais nustatyta, kad dauguma…