Justina Vasarytė, Stanislav Sabaliauskas, Rima Rozenbergaitė

Abstract

Slaugytojų patiriami profesinės veiklos iššūkiai ir rizikos veiksniai neigiamai veikia slaugytojų gyvybingumą ir as­meninę gerovę. Dėl aukštų darbo reikalavimų, svarbios veiklos ir asmeninių įsipareigojimų slaugytojai patiria didelį nuovargį, emocinį išsekimą ar net perdegimą. Tai gali turėti neigiamą poveikį slaugytojų profesinių funk­cijų vykdymui, būti klaidų priežastimi ir neigiamai pa­veikti slaugos kokybę. Siekiant užtikrinti tinkamą slau­gos kokybę, būtina palaikyti slaugytojų gyvybingumą, todėl svarbu tinkamai įvertinti ir šalinti esminius stresą keliančius veiksnius bei jų riziką, efektyviai įgyvendi­nant prevencines priemones.

Tikslas − ištirti psichologinių, fiziologinių ir socialinių veiksnių įtaką slaugytojų gyvybingumui ir asmeninei gerovei, analizuojant atliktų tyrimų rezultatus.

Medžiaga ir metodai. Atlikta tiriamoji mokslinės lite­ratūros apžvalga. Duomenų analizei atrinkti straipsniai, kuriuose aptariami psichologiniai, fiziologiniai ir sociali­niai veiksniai, turintys įtakos slaugytojų gyvybingumui. Paieška buvo atlikta PubMed, Web of Science, EBSCO duomenų bazėse. Analizuoti 2018-2023 metų šaltiniai. Iš 217 atrinktų šaltinių, šiame darbe analizuojamos 26 publikacijos, atitikusios atrankos kriterijus.

Rezultatai ir išvados. Stresas, profesinis perdegimas, miego sutrikimai, nepakankamas fizinis aktyvumas ir nepalanki darbo aplinka yra svarbūs veiksniai, turintys įtakos slaugytojų gyvybingumui ir darbo efektyvumui. Neigiamai slaugytojų gyvybingumą veikiantys veiksniai susiję su dideliu darbo krūviu ir poilsio trūkumu. Fizinis ir psichinis nuovargis, didelis darbo krūvis bei patiriama emocinė įtampa gali ne tik mažinti slaugytojų gyvybin­gumą, bet ir turėti įtakos pacientų saugai. Pablogėjusi slaugytojų fizinės ir psichinės sveikatos būklė gali nei­giamai paveikti slaugytojų pasitenkinimą darbu ir for­muoti neigiamą požiūrį į jį. Siekiant išvengti neigiamų padarinių, svarbu užtikrinti palankias darbo sąlygas, teikti emocinę bei psichologinę paramą ir skatinti slaugytojų sveikatai palankų gyvenimo būdą.

Keyword(s): slaugytojai, gyvybingumas, stresas, perdegimas, miegas, fizinis aktyvumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.068
Full Text: PDF

Back