Aurimas Galkontas, Justė Tarvydaitė, Danguolė Grūnovienė

Abstract

Perdegimas yra daugialypis sindromas, dažnai pas­tebimas tarp paslaugų teikėjų ar kitų profesijų, kuris tampa vis labiau dominančia tema, nes sveikatos prie­žiūros specialistai ir nacionalinės organizacijos dau­giau dėmesio skiria psichikos sveikatai ir gerovei [1]. Medicinos darbuotojams keliami reikalavimai yra tokie dideli, kad personalas tiesiog priverstas besąlygiškai atsidėti darbui. E. Ivanauskas ir kt. (2015) teigia, jog darbe patiriamas spaudimas, stresas, didėjantys reika­lavimai, diskomfortas sąlygoja profesinį perdegimą – emocinį išsekimą, sukeliamą ilgalaikio streso bei įtam­pos darbe [2].

Pasaulinė COVID-19 pandemija dar labiau padi­dino visų sveikatos priežiūros specialistų, patiriančių įtampą, dirbančių ilgesnes darbo valandas, reikalaujan­čias didesnio kantrumo su pacientais, kuriems sunku subalansuoti naują karantino režimą namuose ir valdyti virtualaus mokymosi iššūkius, perdegimo sindromo pa­sireiškimo galimybes [3]. COVID-19 pandemijos metu tiesioginis didelio streso poveikis didina ilgalaikių pa­sekmių, tokių kaip potrauminis stresas, depresijos simp­tomai ar profesinis perdegimas pasireiškimą [4], todėl šio tyrimo tikslas − nustatyti farmacijos specialistų, dirbančių visuomenės vaistinėje, perdegimo sindromo pasireiškimą COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma X miesto ir Y rajono visuomenės vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų nuolat jaučia stresą ir įtampą, bet perdegimo sindromo nepatiria. Dažnai patiriamas stresas ir įtampa farmacijos specialisto darbe gali sukelti perdegimo sin­dromą pandemijos metu. Didžioji dalis visuomenės vaistinių administracijų nesiima jokių priemonių far­macijos specialistų perdegimo sindromo atsiradimui valdyti.

Keyword(s): perdegimo sindromas, farmacijos specialistas, stresas, visuomenės vaistinė, COVID – 19.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.247
Full TextPDF

Back