KARLO GUSTAVO JUNGO ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS DISKURSAS IR INDIVIDO PSICHINĖ SVEIKATA

Oresta Katakinienė-Rėgalaitė, Natalja Istomina Abstract Straipsnyje kalbama apie šveicarų gydytojo, psichia­tro ir mąstytojo Karlo Gustavo Jungo analitinės psicho­logijos svarbiausius bruožus. Pateikiama ir aptariama mokslininko išskleista individo psichikos koncepcija, ak­centuojamas jos aktualumas. Pabrėžiama, kokie pavojai gresia žmogaus psichinei sveikatai, kai dezintegruojamas vienas ar kitas psichikos elementas. Išvados. 1. Kalbant apie bendrąsias Jungo analitinės psichologijos aspiracijas, galima…

SERGANČIŲJŲ MIGRENA LIGOS SUVOKIMAS IR GYVENIMO KOKYBĖ

Simona Pociūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Jūratė Gimžauskienė, Jelena Kutkauskienė Abstract Migrena – tai labiausiai paplitusi lėtinė neurologinė liga, kuria 2019 m. pasaulyje sirgo 1,1 mlrd. žmonių. Nepa­kankamas ligos suvokimas susijęs su neadekvačiu jos valdymu, didesniais neigiamais emocinės būklės poky­čiais. Emocinė sveikata apibūdinama kaip gebėjimas su­prasti, valdyti, išreikšti kylančius jausmus. Ji tiesiogiai susijusi su pasitenkinimu socialiniu ir…

DIALIZUOJAMŲ PACIENTŲ PATIRTYS LAIKANTIS MITYBOS PRINCIPŲ

Dalia Šimeliūnaitė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Arnomedas Galdikas Abstract Lėtine inkstų liga sergantys dializuojamieji pacientai dėl gydymo specifikos dažnai patiria tam tikrų ribojimų, daž­niausiai susijusių su dietomis ir skysčių kontrole, kurie gali pabloginti jų gyvenimo kokybę. Tinkamai valdant probleminius aspektus, galima tikėtis sėkmingesnės li­gos eigos. Tyrimo tikslas – išanalizuoti dializuojamųjų pacientų patirtis, laikantis mitybos principų. Tikslui pa­siekti…

OKULOKARDIALINIS REFLEKSAS IR JO SVARBA

Augustė Kručaitė, Saulius Galgauskas Abstract Okulokardialinis refleksas yra trišakio ir klajoklio nervų bei smegenų kamieno refleksas, atsirandantis spaudžiant akies obuolį ar traukos jėga veikiant ekstraokulinius rau­menis. Šis refleksas pasireiškia sinusinės bradikardijos, sinkopės ir pykinimo triada. Dažniausi rizikos veiksniai yra tiesioginis spaudimas į akies obuolį, akių hematomos, veido ar orbitos traumos, ekstraokulinių raumenų trauka, orbitos lūžiai,…

KŪDIKIŲ DISPLAZIJOS GYDYMO BŪDAI

Indrė Šverčiauskaitė, Lina Budrienė, Tomas Aukštikalnis Abstract Viena dažniausiai pasitaikančių vaikų ortopedinių pa­tologijų yra klubo vystymosi displazija (KVD), tačiau jos etiologija nėra iki galo suprasta. Klubo vystymosi displazijai galima taikyti įvairius gydymo metodus. Jų parinkimas itin svarbus atsižvelgiant į sergančiojo pažei­dimo laipsnį, laiką, kaip greitai liga buvo diagnozuota, bei vaiko amžių. Vaikams, turintiems KVD, pagrindi­niai…

SARS-COV-2 DIAGNOSTIKOS AŠAROSE GALIMYBĖS

Ieva Ruzgytė, Saulius Galgauskas Abstract Pastebėta, kad SARS-CoV-2 virusas prisijungia prie an­giotenziną konvertuojančio baltymo 2 (ACE2) ląstelinių receptorių ir sąveikauja su transmembraninės proteazės serinu 2 (TMPRSS2). Šios dvi medžiagos ekspresuoja­mos žmogaus ragenoje, tinklainėje ir junginės epitelyje. Naujausių studijų duomenimis, dėl SARS-CoV-2 ligos padidėjęs prouždegiminių citokinų lygis ašarose gali ro­dyti viruso buvimą akies junginėje. Yra aprašytas…

BOBATH METODO EFEKTYVUMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ BENDROSIOS MOTORIKOS FUNKCIJOMS

Viktorija Sytnikova, Aurelija Šidlauskienė, Gabriela Subotovič, Tomas Aukštikalnis, Juozas Raistenskis Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti Bobath metodo efektyvumą gerinant cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendro­sios motorikos funkcijas. Sisteminė literatūros apžvalga buvo atlikta pagal PRISMA (angl. Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) paieš­kos ir atrankos strategiją. Atlikus atranką pagal siste­minės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kri­terijus, į…

TRUMPAREGYSTĖS PROGRESAVIMO KONTROLĖ MAŽOS KONCENTRACIJOS ATROPINO AKIŲ LAŠAIS

Eglė Drukteinienė, Eglė Danielienė, Loreta Šveikauskienė, Saulius Galgauskas Abstract Trumparegystę nustatant vis jaunesnio amžiaus pacien­tams, didėja didelės trumparegystės rizika ateityje. Vie­nas iš trumparegystės progresavimo lėtinimo būdų yra mažos koncentracijos atropino akių lašai. Tyrimo tikslas − apžvelgti 2018-2023 metų klinikinius, randomizuotus tyrimus apie mažos koncentracijos atropino lašų poveikį ir efektyvumą, kontroliuojant trumparegystės progresa­vimą. Rezultatai ir išvados.…

TELEREABILITACIJOS EFEKTYVUMAS SKAUSMUI, GYVENIMO KOKYBEI IR NEGALIAI ESANT KAULŲ-RAUMENŲ SISTEMOS SUTRIKIMAMS

Julija Bukavinaitė, Inga Muntianaitė, Jurga Indriūnienė Abstract Kaulų – raumenų sistemos sutrikimai yra didelė ekono­minė ir socialinė našta, jų gydymui bei reabilitacijai iš­leidžiama daug lėšų valstybiniu bei asmeniniu lygme­niu. Telereabilitacija – metodas, padedantis sumažinti paciento ir sveikatos priežiūros sistemos išlaidas, užti­krinti pacientams tinkamas, savalaikes paslaugas nuoto­liniu būdu, tačiau dėl telereabilitacijos efektyvumo yra prieštaringų nuomonių. Tyrimo…

ASMENŲ, JAUČIANČIŲ LĖTINĮ KAKLO SKAUSMĄ, KAKLO FUNKCINIO PAJĖGUMO IR KVĖPAVIMO FUNKCIJOS SĄSAJOS

Ieva Morač, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė Abstract Tyrimo tikslas − nustatyti kvėpavimo funkcijos ir ka­klo funkcinio pajėgumo sąsajas asmenims, jaučiantiems lėtinį kaklo skausmą. Tyrime dalyvavo 31 asmuo, jaučian­tis lėtinį kaklo skausmą bei atitinkantis įtraukimo į tyrimą kriterijus. Tiriamųjų būklė buvo vertinta vieną kartą raštu atsakant į pateiktą anketą bei atliktas fizinis kaklo funkci­nio pajėgumo…

KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS PAIN AMONG NURSES

Masroor Ahmad Qamar, Evanthia Sakellari, Natalja Istomina Abstract Pain stands as the primary symptom reported by the majority of individuals seeking medical attention glo­bally. Among healthcare professionals, nurses have the most frequent interactions with patients, and they play a pivotal role in pain assessment and management. The knowledge and attitudes of nurses regarding pain can…

ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ PROFESINIS PERDEGIMAS

Rita Urbanavičė, Alina Zaiko Abstract Įvadas. Sunki darbo aplinka, didelis krūvis, sudėtingų, riziką keliančių procedūrų atlikimas sukelia stresą ir di­dina anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų perdegimo riziką. Perdegimas turi įtaką ne tik fizinei ir emocinei slaugytojų sveikatai, bet ir sveikatos prie­žiūros paslaugų kokybei. Tyrimo tikslas – išanalizuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų profe­sinį perdegimą. Tyrimo…