Vaidas Jotautis, Mindaugas Pauliukas, Donatas Gužauskas

Abstract

Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai dirba nepa­prastai įtemptomis sąlygomis. Viena didžiausių sveika­tos priežiūros darbuotojų grupių yra slaugytojai. Slau­gytojo darbo pobūdis – intensyvus darbas su pacientais. Dėl slaugos personalo trūkumo, didelės darbų apimties, didelės profesinės rizikos, pamaininio darbo specifikos šios sveikatos priežiūros grupės darbuotojai priskiriami padidintos darbinio streso ir profesinio perdegimo rizi­kos grupei.

Tyrimo tikslas – atskleisti slaugytojų darbo vietos psi­chosocialinį klimatą Švedijos gydymo įstaigose.

Tyrimo objektas ir metodai. Tyrime dalyvavo 205 ben­drosios praktikos slaugytojai, dirbantys Švedijos gydymo įstaigose. Tiriamieji atrinkti pagal šiuos kriterijus: sa­vanoriškai pasirašę sutikimą dalyvauti tyrime; turintys galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; tyrimo laikotarpiu dirbantys X Švedijos ligoninėse. Pa­sirinkta kiekybinio tyrimo strategija. Tyrimo duomenų rinkimui taikyta anketinė apklausa. Duomenų analizei naudota aprašomosios statistikos skaičiavimai ir statis­tinių duomenų apdorojimo programa „Microsoft Office Excel 2019“ programa.

Rezultatai. Daugumos Švedijoje gydymo įstaigose dir­bančių slaugytojų darbo vietos psichoemocinis klima­tas yra palankus. Slaugytojai teigia, kad yra patenkinti pasirinkta profesija, darbo užmokestį vertina teigiamai. Streso lygis – žemas, nedirbami viršvalandžiai, o darbo aplinka ergonomiška. Nėra didelės baimės suklysti, gy­dymo įstaigose stengiamasi analizuoti medicininių klaidų priežastis, nepuolama bausti, įvykus netyčinei medici­ninei klaidai. Darbą ir asmeninį gyvenimą suderinti pa­vyksta. Pagrindinę psichosocialinę riziką, būdingą Šve­dijos gydymo įstaigose dirbantiems slaugytojams, kelia dideli darbo krūviai, spartus darbo tempas. Pokyčiai ir reformos darbe sukelia nesaugumo ar neužtikrintumo dėl ateities būseną. Slaugytojai, kurie susiduria su paciento mirtimi, ar sunkiai sergančiais pacientais, patiria emo­cinę įtampą ir nerimą.

Keyword(s): stresas, mobingas, psichoemocinis klimatas, slaugytojai, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.252
Full TextPDF

Back