Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija vaikams ir jaunimui bei jos taikymo patirtis vaikų reabilitacijoje

Aleksandras Kriščiūnas, Irena Jarmalavičiūtė, Žilvinas Malinauskas Santrauka Tikslas. Straipsnyje aprašoma „Tarptautinė funkcionavimo,negalumo ir sveikatos klasifikacija vaikamsir jaunimui“ ir jos praktinis taikymas vaikųreabilitacijoje, vertinant jų funkcinę būklę ir reabilitacijosefektyvumą priklausomai nuo aplinkos ir asmensveiksnių.Metodika. Mokslinės literatūros paieška vykdyta duomenųbazėje Google scholar pagal raktinius žodžius.Rezultatai. Didelis straipsnių skaičius (apie 1 670rezultatų), gautas Google scholar duomenų bazėjepagal raktinius…

Sutrikusios psichikos asmenų subjektyviosios ir objektyviosios gyvenimo kokybės kintamųjų sąsajos

Valentinas Mačiulis, Alma Buginytė, Fausta Mickienė Santrauka Šio darbo tikslas – išanalizuoti, kaip susijusi asmenų,turinčių psichikos sutrikimų, objektyvi gyvenimokokybė su subjektyviu pasirinktų gyvenimo kokybėsrodiklių vertinimu.Pirmoje darbo dalyje supažindinama su pagrindiniaispsichikos sutrikimais, ligomis, taip pat šių sutrikimųsukeliamomis probleminėmis psichologinėmisir socialinėmis pasekmėmis. Pateikiamas gyvenimokokybės apibūdinimas, pagrindiniai objektyviosgyvenimo kokybės rodikliai. Analizuojamaįvairių aplinkos ir psichologinių veiksnių, somatinėssveikatos įtaka psichikos…

Neįgaliųjų, judančių vežimėliuose, saviraiškos galimybės fizinio aktyvumo perspektyvoje

Vilma Stankutė, Laimutė Samsonienė, Algirdas Juozulynas Santrauka Pripažindami neįgaliųjų galias fizinėje veikloje, nepriklausomainuo jų gebėjimų, mes sudarome sąlygasjų efektyviam tobulėjimui: skatiname jų saviraišką,savivoką, savivertę ir geriname kūno įvaizdį.Tyrimo tikslas – įvertinti neįgaliųjų savarankiškumąbei asmeninę fizinės veiklos patirtį ir realų poreikį.Tiriamoji imtis – 29 respondentai su fizine negaliair judantys neįgaliojo vežimėliu. Tyrimas atliktas2014 m. liepos ir…

Psoriazine artropatija sergančiųjų, hospitalizuotų 2013 metais dermatovenerologijos centre, analizė

Dalia Pacevičiūtė, Vaitiekus Julius Lavinskas, Tatjana Orlovskytė, Jonas Lauraitis, Matilda Bylaitė Bučinskienė Santrauka Psoriazinė artropatija – tai lėtinė, autoimuninė, progresuojantiliga, iki 30 proc. psoriaze sergančiųjųsukelianti negrįžtamus sąnarių pakitimus, lemiančiusneįgalumą.Darbo tikslas. Išanalizuoti 2013 m. VUL SK Dermatovenerologijosskyriuje hospitalizuotų psoriazineartropatija sergančiųjų duomenis.Medžiaga ir metodai. Retrospektyviai analizuotos2013 m. Dematovenerologijos skyriuje hospitalizuotųpacientų ligos istorijų epikrizės. Vertintaspsoriaze ir psoriazine artropatija…

Profesinės odos ligos ir nedarbingumas

Beatričė Margytė, Aistė Audickaitė, Edita Naruševičiūtė Skripkienė, Jūratė Grigaitienė, Matilda Bylaitė Bučinskienė Santrauka Profesinės ligos – tai darbuotojų sveikatos sutrikimai,kuriuos sukelia kenksmingi ir pavojingi darboaplinkos veiksniai. Profesinės kilmės odos ligos yraaktuali, tačiau ne dažnai diskutuojama problema.Vakarų šalyse tai yra vienos dažniausiai diagnozuojamųligų, kai tuo metu Lietuvoje sudaro tik šešiasdešimtąjądalį visų profesinių susirgimų. Tai prastąprognozę turinčios…

Hemofilija a ir b sergančių lietuvos vaikų burnos sveikata ir ją lemiantys veiksniai

Rūta Žaliūnienė, Jolanta Aleksejūnienė, Vilma Brukienė, Vytautė Pečiulienė Santrauka Dėl galimo savaiminio ar pooperacinio burnos gleivinėskraujavimo hemofilija sergančių vaikų (HSV)burnos ligų profilaktika ir gydymas yra nemenkasiššūkis tiek pacientui, tiek gydytojui odontologui.Darbo tikslas: ištirti Lietuvos vaikų, sergančių hemofilijaA ir B, dantų sveikatos būklę bei palygintigautus duomenis su kontroline grupe.Medžiaga ir metodika. Tyrime kviesti dalyvauti visiLietuvoje gyvenantys…

Vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, ilgalaikio gydymo botulino toksinu poveikis čiurnos sąnario judesio amplitudei ir vaikų mobilumui

Laima Mikulėnaitė, Jovita Petrulytė, Anastasija Žernakova Santrauka Spazmiškumas – pagrindinis ir dažniausiai sutinkamascerebrinio paralyžiaus klinikinis sindromas,nuo kurio daugumoje atvejų priklauso vaiko funkciniaiir judesio sutrikimai. Botulino toksinas –vaistas, kuris atpalaiduoja raumenis blokuodamasacetilcholino (ACH) išsiskyrimą neuroraumeninėjejungtyje ir mažina spazmiškumą. TrumpalaikisBTX poveikis gana gerai žinomas ir patikimai įrodytas.Ilgalaikis gydymo BTX-A poveikis išliekanepakankamai ištirtas.Tyrimo tikslas – įvertinti vaikų, sergančių…

Parkinsono liga ir neįgalumas

Vaineta Valeikienė, Algirdas Juozulynas, Algirdas Venalis, Antanas Jurgelėnas, Dalia Stasytytė Bunevičienė Santrauka Parkinsono liga – tai neurodegeneracinė liga, kuriosmetu pažeidžiami dopaminerginiai, cholinerginiai,serotoninerginiai neuronai ir jų tarpusavio ryšiai.Ligos diagnozė yra klinikinė. Klinikinė Parkinsonoligos diagnozė nustatoma remiantis paciento nusiskundimais,anamneze, klinikinio ištyrimo duomenimis.Tai yra lėtinė progresuojanti liga, kuri anksčiauar vėliau sukelia neįgalumą. Ištirta 121 asmuo,sergantis Parkinsono liga, 54…

Klippel–Feil sindromas – vaiko neįgalumą lemianti reta anomalija

Ieva Janulaitytė, Augustė Vadišiūtė, Danielius Serapinas Santrauka Negalia apima sveikatos sutrikimus ir asmens veiklosapribojimą, pasireiškia kaip kūno funkcijų arstruktūrų pažeidimai, kai kasdienė veikla sukeliasunkumus. Neįgalumo lygis – tai kompleksiškaiįvertina sveikatos būklė ir savarankiškumo kasdieninėjeveikloje netekimo mastas. Neįgalumo lygisnustatomas vadovaujantis Neįgalumo lygio nustatymokriterijų ir tvarkos aprašu. Bazinis darbingumasvertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę.Svarbu kuo anksčiau nustatyti…

Moterų miokardo infarkto klinikinės simptomatikos ir baigčių ypatumai

Žaneta Petrulionienė, Pranas Šerpytis, Dovilė Jančauskaitė, Urtė Gargalskaitė, Brigita Brazauskaitė, Antanas Strazdas Santrauka Darbo tikslas. Nustatyti jaunesnių (iki 55 m.) ir vyresnių(≥ 55 m.) moterų, sirgusių ūminiu miokardoinfarktu, simptomų, gretutinių ligų, rizikos veiksniųir baigčių skirtumus.Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta retrospektyvinėpacienčių, gydytų 2012 m. dėl ūminio miokardoinfarkto, ligos istorijų analizė. Ištirtos 473 pacientės,kurios buvo suskirstytos į…

Displazinių klubų sąnarių endoprotezavimo atokūs rezultatai

Gediminas Degutis, Petras Butėnas, Liudvikas Kervys Santrauka Tikslas: įvertinti pacientų, kuriems dėl klubo sąnariodisplazijos atlikta klubo sąnario endoprotezavimooperacija gūžduobinį komponentą implantuojantproksimaliau anatominio gūžduobės centro,atokius gydymo rezultatus.Ligoniai ir metodai: 1997-2004 m. Všį Raudonojokryžiaus, (vėliau – Všį VULSK CF) ligoninėje dėlI-IV laipsnio klubo sąnario displazijos buvo atliktos85 klubo sąnario endoprotezavimo operacijos,gūžduobinį endoprotezo komponentą implantuojantdistopiškai, proksimaliau anatominio gūžduobėscentro.…

Naujai išaiškinto vaikų negalumo netolygumai Lietuvos apskrityse

Juozas Raistenskis, Zdislav Skvarciany, Romualdas Gurevičius Santrauka Mažėjantis gimstamumas, didėjantis sergančiųjų dėl ligų irtraumų vaikų skaičius, socialinės ekonominės situacijos kaita šalyje,kiti sveikatos ir socialiniai bei ekonominiai veiksniai sąlygojadidesnį tyrėjų dėmesį socialiniams bei sveikatos netolygumųtyrimams šalies regionuose (savivaldybėse, apskrityse). Šiamedarbe analizuojame pirmą kartą pripažintos vaikų negalios netolygumusLietuvos regionuose 2007–2011 m.Tyrimo tikslas. Išanalizuoti pirmą kartą pripažintos vaikų…