Juozas Raistenskis, Zdislav Skvarciany, Romualdas Gurevičius

Santrauka

Mažėjantis gimstamumas, didėjantis sergančiųjų dėl ligų irtraumų vaikų skaičius, socialinės ekonominės situacijos kaita šalyje,kiti sveikatos ir socialiniai bei ekonominiai veiksniai sąlygojadidesnį tyrėjų dėmesį socialiniams bei sveikatos netolygumųtyrimams šalies regionuose (savivaldybėse, apskrityse). Šiamedarbe analizuojame pirmą kartą pripažintos vaikų negalios netolygumusLietuvos regionuose 2007–2011 m.Tyrimo tikslas. Išanalizuoti pirmą kartą pripažintos vaikų negaliosatvejų dažnį Lietuvoje 2007–2011 m. laikotarpiu bei palygintipirmą kartą pripažintos vaikų negalios parametrus 10 apskričių,tarp jų nustatant regioninius negalumo dažnio netolygumus,atsižvelgiant į dažnį savivaldybėse.Metodika. Tyrime panaudoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymotarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijospirminiai vaikų neįgalumo nustatymo 2007–2011 m. duomenys.Tolesniems statistiniams rodikliams naudoti duomenys apie gyventojųskaičių metų pradžioje imti iš Lietuvos Respublikos Statistikosdepartamento rodiklių duomenų bazės. Rodikliai standar38tizuoti pagal amžių panaudojant tiesioginį standartizacijos metodąir statistinę programą „Winpepi“. Variacinei šalies regioniniųnetolygumų analizei taikyta vienmatė dispersinė analizė.Rezultatai. Analizuojamu periodu (2007-2011 m.) Lietuvojepirmą kartą vienokia ar kitokia negalė buvo nustatyta 10649 vaikamsiki 18 m. amžiaus, iš jų 6219 berniukams (58,0 proc.) ir4430 mergaitėms (42,0 proc.). Didžiausi naujai pripažintos vaikųnegalumo vidurkiai 2007–2011 m. laikotarpiu rasti Šiaulių apskrityje(43,68±1,70), Panevėžio apskrityje (41,55±1,96) ir Utenosapskrityje (41,53±6,27). Berniukų grupėje – Šiaulių apskrityje(51,64±1,53), Telšių apskrityje (47,72±10,61), Utenos apskrityje(46,69±7,83) ir Panevėžio apskrityje (45,61±2,59). Mergaičiųgrupėje – Panevėžio (37,14±2,31), Šiaulių (35,33±2,47) beiUtenos (36,16±5,11) apskrityse. Ir mergaičių, ir berniukų grupėsetarp naujai pripažintos vaikų negalumo dažnio rodiklių šalies apskrityserasti statistiškai reikšmingi skirtumai (p<0,05).Išvados. Atlikta naujai nustatytos 0–17 m. vaikų negalumovariacinė analizė 2007–2011 m. laikotarpiu šalies regionuoseatskleidė vaikų naujai pripažintos negalios dažnio netolygumustarp šalies apskričių. Didžiausi naujai nustatyto vaikų negalumoskirtumai lyginant su kitais šalies regionais buvo Šiaulių, Utenos,ir Panevėžio apskrityse.

Raktiniai žodžiai: naujai pripažinta negalia, dažnis, vaikai, netolygumai, apskritys, 2007–2011 m
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.005
Pilnas tekstasPDF

Atgal