Valentinas Mačiulis, Alma Buginytė, Fausta Mickienė

Santrauka

Šio darbo tikslas – išanalizuoti, kaip susijusi asmenų,turinčių psichikos sutrikimų, objektyvi gyvenimokokybė su subjektyviu pasirinktų gyvenimo kokybėsrodiklių vertinimu.Pirmoje darbo dalyje supažindinama su pagrindiniaispsichikos sutrikimais, ligomis, taip pat šių sutrikimųsukeliamomis probleminėmis psichologinėmisir socialinėmis pasekmėmis. Pateikiamas gyvenimokokybės apibūdinimas, pagrindiniai objektyviosgyvenimo kokybės rodikliai. Analizuojamaįvairių aplinkos ir psichologinių veiksnių, somatinėssveikatos įtaka psichikos sutrikimų turintiemsasmenims bei jų gyvenimo kokybei.Antroje darbo dalyje pateikti atlikto tyrimo duomenys.Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėjebuvo atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo100 suaugusių žmonių (55 vyrai ir 45 moterys), turinčiųpsichikos sutrikimų ir tyrimo metu besigydžiusiųligoninėje.Tyrimo metu buvo nustatyta, kad respondentai psichikosliga serga daugiau nei 5 metus. Ligos eiga suremisijomis ir ligos atkryčiais, stacionarinis gydymastaikomas vidutiniškai 1-2 kartus per metus. Tiriamiejituri neįgalumą dėl ligos ir gyvena iš pensijųbei socialinių išmokų arba dirba samdomais darbininkaisar specialistais pagal sugebėjimus. Beveikvisi respondentai gyvena savo ar šeimos narių būste.Savo gyvenimo sąlygomis tiriamieji patenkinti išdalies arba patenkinti.Respondentų bendravimas apsiriboja artimaisiais,laisvalaikį jie leidžia su šeima, vyksta į gamtą, parduotuves.Tik nedaugelis nuolat įsitraukia į bendruomenėsveiklą. Dauguma bendravimu su aplinkiniaispatenkinti, o dalyvavimas bendruomenėsveikloje dažniausiai neatitinka tiriamųjų lūkesčių.Daugelis asmenų mãno, kad sugeba savarankiškaitvarkytis buityje, tačiau jiems nesiseka užmegzti irpalaikyti santykius su kitais žmonėmis.Tiriamieji įsitikinę, kad dėl psichikos ligos jų gyvenimaspasikeitė, tapo prastesnės kokybės. Daugelispriskiria save prie nelaimingų žmonių, bet savo gyvenimąapskritai vertina patenkinamai ar gerai.Respondentai norėtų pakeisti savo gyvenimą, betnedaugelis mano sugebą tai padaryti savarankiškai.Jie pasiremtų artimųjų ir įvairių socialinių institucijųdarbuotojų pagalba.

Raktiniai žodžiai: psichikos sutrikimai, psichikos ligų pasekmės, gyvenimo kokybė
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.015
Pilnas tekstasPDF

Atgal