Oresta Katakinienė-Rėgalaitė, Natalja Istomina

Abstract

Straipsnyje kalbama apie šveicarų gydytojo, psichia­tro ir mąstytojo Karlo Gustavo Jungo analitinės psicho­logijos svarbiausius bruožus. Pateikiama ir aptariama mokslininko išskleista individo psichikos koncepcija, ak­centuojamas jos aktualumas. Pabrėžiama, kokie pavojai gresia žmogaus psichinei sveikatai, kai dezintegruojamas vienas ar kitas psichikos elementas.

Išvados. 1. Kalbant apie bendrąsias Jungo analitinės psichologijos aspiracijas, galima teigti, kad egzistuoja griežti epistemologiniai rėmai, kuriuose autorius veikia neperžengdamas savo kompetencijos. Jungo teorija – konkrečios psichoterapeutinės praktikos su pacientais rezultatas. 2. Aiškindamas skirtingas kultūras, jų mąs­tymą, psichiką, mokslininkas siekia ne tik atskleisti jų specifiką, bet ir pabrėžti universalias dimensijas. 3. Uni­versalumo ieškojimas tiesiogiai susijęs su Jungo darbuose vyraujančia „kolektyvinės pasąmonės“ kategorija, kuri tampa pamatiniu jo metodologijos principu. Jungo įžval­gos artimos intuityvioms, iracionalioms teorijoms, ku­riose aptariami konstruktyvūs dvasinės veiklos aspektai dažnai aktualizuojami tik kaip iliuzinės reprezentacijos. 4. Jungo mokymas gimsta ir vystosi dvasingumo krizės laikotarpiu. Viena vertus, tai pozityvizmo patosas, raci­onalių kategorijų plėtra, sąmoningojo Aš triumfas, kita vertus, tai mistinių teorijų ir pasąmonės „invazijos“ me­tas. 5. Savo mokymu Jungas priešinasi ne tik 19 amžiuje įsitvirtinusiam racionalumui. Mąstytojo metapsichologija – monistinis psichinio gyvenimo modelis ir jo struktūri­nių elementų funkcionavimo ypatumai. 6 .Šiuolaikinėje visuomenėje vyraujant masinei kultūrai plačiąja prasme, sparčiai didėjant psichinių negalavimų ir negalios skai­čiams, Jungo mintys apie individo psichikos struktūrą, jos valdymo mechanizmus, sveiką integruotą asmenybę, moralinę atsakomybę yra aktualios, vertos dėmesio ir mokslinio suvokimo. 7. Jungas yra vienas nuosekliausių antroposofijos skleidėjų. Jo mokyme žmogus yra svar­biausia vertybė, kūrėjas, galintis atskleisti pasauliui būtį ir jos aksiologinę prasmę, net kai visi orientyrai jau yra devalvuoti. Jo kūryboje akcentuojamos psichikos gali­mybės, kurias ugdant atsiskleidžia individo gebėjimai, o sielai negresia ligos. 8. Jungo teorija skleidžia harmo­ningą visų psichikos komponentų sambūvį. Šiuolaikinė kultūra suteikia šio siekio įgyvendinimo galimybę, tačiau neretai nuvilia matomos jos formos. Kritiniu žvilgsniu vertindamas racionalumo kategorijas, uzurpuojančias techninės unifikacijos jėgas, mokslininkas pesimistiškai konstatuoja, kad tokia siekiamybė dažnai lieka nereali­zuota. Jungas įspėja apie dažną neurozių ir psichozių pavojų individui psichikos dezintegracijos metu.

Keyword(s): kolektyvinė pasąmonė, archetipai, individuacija, kompleksai, psichikos dezintegracija, neurozė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.080
Full Text: PDF

Back