Viktorija Sytnikova, Aurelija Šidlauskienė, Gabriela Subotovič, Tomas Aukštikalnis, Juozas Raistenskis

Abstract

Tyrimo tikslas − įvertinti Bobath metodo efektyvumą gerinant cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendro­sios motorikos funkcijas. Sisteminė literatūros apžvalga buvo atlikta pagal PRISMA (angl. Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) paieš­kos ir atrankos strategiją. Atlikus atranką pagal siste­minės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kri­terijus, į tyrimą buvo įtraukta 11 publikacijų. Siekiant suprasti atrinktųtyrimųkokybę bei gautųrezultatųkaip įrodymųpagrįstumą, buvo atliktas straipsniųkokybės vertinimas. Įtrauktų į sisteminės literatūros apžvalgą tyrimųpaklaidos buvo vertinamos remiantis Cohrane priemone, skirta įvertinti klinikiniųatsitiktiniųimčiųtyrimųkokybę RoB 2.0. Atrinktuose straipsniuose buvo lyginami taikomų intervencijų aprašymai, siekiant iša­nalizuoti, kokie veiksniai gali turėti įtakos cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendrosios motorikos funk­cijoms, taikant Bobath metodą. Analizuojant įtrauktus į sisteminę apžvalgą straipsnius, buvo vertinami cerebri­niu paralyžiumi sergančiųvaikųbendrosios motorikos funkcijųklasifikavimo skalės (BMFKS) rezultatai prieš ir po intervencijos kurso. BMFKS rezultatai buvo sura­šyti prieš ir po taikomos intervencijos. Siekiant įvertinti Bobath metodo poveikį cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendrosios motorikos funcijoms, buvo naudojamas efekto dydžio (angl. Effect size) skaičiavimo metodas Cohen d koeficientas, pagrįstas vidurkiųpoveikiu. Ty­rimas parodė, kad Bobath intervencija gali būti tyrėjų skirtingai interpretuojama. Geresni funkciniai rezulta­tai stebimi tyrimuose, kuriuose pagrindinis Bobath in­tervencijos akcentas buvo į užduotį orientuoti pratimai. Sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti trys straipsniai, tu­rintys aukštą įrodymųlygį, o efekto dydis yra ganėtinai aukštas tik viename straipsnyje, todėl šiuo metu yra per mažai aukštą įrodymo lygmenį turinčiųstraipsnių, kad būtųgalima daryti pagrįstas išvadas apie Bobath metodo efektyvumą, gerinant cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendrosios motorikos funkcijas. Nepaisant metodo populiarumo, vis dar per mažai atlikta mokslinių tyrimų, turinčių aukštą įrodymo lygį, kuris gali būti pagrindas tolesniems mokslo darbams atlikti.

Keyword(s): vaikai, cerebrinis paralyžius, Bobath metodas, bendrosios motorikos funkcijos, sisteminė apžvalga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.074
Full Text: PDF

Back