Simona Pociūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Jūratė Gimžauskienė, Jelena Kutkauskienė

Abstract

Migrena – tai labiausiai paplitusi lėtinė neurologinė liga, kuria 2019 m. pasaulyje sirgo 1,1 mlrd. žmonių. Nepa­kankamas ligos suvokimas susijęs su neadekvačiu jos valdymu, didesniais neigiamais emocinės būklės poky­čiais. Emocinė sveikata apibūdinama kaip gebėjimas su­prasti, valdyti, išreikšti kylančius jausmus. Ji tiesiogiai susijusi su pasitenkinimu socialiniu ir asmeniniu gyve­nimu, santykiais su supančia aplinka, asmens saviraiška, sveikatos ir gyvenimo pokyčių įveika.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą, kurioje nagrinėjamas sergančiųjų migrena ligos suvokimas ir gyvenimo kokybė.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta naudojant PRISMA Flow metodą PubMed ir EBSCO duomenų bazėse. Iš viso atrinktos ir išanalizuotos 9 publikacijos nagrinėjama tema.

Rezultatai. Tyrimo duomenys parodė, kad sergančiųjų migrena tiek ligos suvokimas, tiek gyvenimo kokybė yra dinamiški procesai, priklausantys nuo modifikuojamų ir nemodifikuojamų veiksnių bei turintys tarpusavio pri­klausomybę. Dauguma nagrinėtų tyrimų atskleidė, kad lytis, amžius, lėtinė ligos forma yra pagrindiniai nemo­difikuojami veiksniai. Modifikuojamiems veiksniams priskiriamas išsilavinimas, ligos kontrolė, priepuolių dažnis, trukmė ir intensyvumas. Pagrindiniai gretutiniai susirgimai, turintys įtakos migrenos atsiradimui – tai nerimas ir depresija.

Keyword(s): migrena, ligos suvokimas, gyvenimo kokybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.079
Full Text: PDF

Back