Julija Bukavinaitė, Inga Muntianaitė, Jurga Indriūnienė

Abstract

Kaulų – raumenų sistemos sutrikimai yra didelė ekono­minė ir socialinė našta, jų gydymui bei reabilitacijai iš­leidžiama daug lėšų valstybiniu bei asmeniniu lygme­niu. Telereabilitacija – metodas, padedantis sumažinti paciento ir sveikatos priežiūros sistemos išlaidas, užti­krinti pacientams tinkamas, savalaikes paslaugas nuoto­liniu būdu, tačiau dėl telereabilitacijos efektyvumo yra prieštaringų nuomonių. Tyrimo tikslas − įvertinti tele­reabilitacijos efektyvumą skausmui, gyvenimo kokybei ir negaliai esant kaulų-raumenų sistemos sutrikimams. Išanalizavome 13 mokslinių tyrimų, iš kurių dvylikoje vertintas skausmas, penkiuose gyvenimo kokybė ir še­šiuose – negalia. Rezultatas statistiškai reikšmingas, kai p < 0,05. Vertinant rezultatus tarp grupių, aštuoniuose tyrimuose analizuojant skausmą, trijuose – gyvenimo kokybę ir keturiuose – negalią, gautas statistiškai reikš­mingas skirtumas, kai eksperimentinėje grupėje rezultatas geresnis. Reikšmingų skirtumų nebuvo trijuose tyrimuose analizuojant skausmą, viename – gyvenimo kokybę bei dviejuose – negalią. Viename tyrime, analizuojančiame skausmą ir gyvenimo kokybę, p reikšmės nepateiktos. Analizuojant rezultatus grupėse, pateikiamus keturiuose iš trylikos mokslinių straipsnių, kurių viename analizuo­tas skausmas ir viename − gyvenimo kokybė, teigiami, statistiškai reikšmingi rezultatai gauti tik eksperimenti­nėje grupėje. Kituose trijuose straipsniuose, analizuojan­čiuose skausmą, gyvenimo kokybę ir negalią, statistiškai reikšmingi rezultatai gauti abiejose grupėse.

Išvados. Telereabilitacija yra efektyvus ir praktikoje pri­taikomas metodas mažinti skausmą asmenims, turin­tiems kaulų – raumenų sistemos sutrikimų ir gali būti prilyginamas ar efektyvesnis negu tradicinė reabilita­cija; tai efektyvus metodas gerinti gyvenimo kokybę ir gali būti prilyginamas ar efektyvesnis negu tradicinė reabilitacija, tačiau praktinis pritaikomumas gali būti ribotas; telereabilitacija gali būti efektyvus ir praktikoje reikšmingas metodas mažinti negalią asmenų, turinčių kaulų – raumenų sistemos sutrikimų, tačiau šiai išvadai pagrįsti reikalingi tolesni tyrimai.

Keyword(s): kaulų – raumenų sistemos sutrikimai, skausmas, gyvenimo kokybė, negalia, telereabilitacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.072
Full Text: PDF

Back