Dalia Šimeliūnaitė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Arnomedas Galdikas

Abstract

Lėtine inkstų liga sergantys dializuojamieji pacientai dėl gydymo specifikos dažnai patiria tam tikrų ribojimų, daž­niausiai susijusių su dietomis ir skysčių kontrole, kurie gali pabloginti jų gyvenimo kokybę. Tinkamai valdant probleminius aspektus, galima tikėtis sėkmingesnės li­gos eigos. Tyrimo tikslas – išanalizuoti dializuojamųjų pacientų patirtis, laikantis mitybos principų. Tikslui pa­siekti atlikta sisteminė mokslinė literatūros apžvalga. Mokslinių šaltinių paieška atlikta PubMed, Web of Sci­ence duomenų bazėse, naudojant raktažodžius ir jų de­rinius: dializuojamų pacientų patirtys laikantis mitybos principų (angl. experience of dialysis patients following nutritional principles), hemodializuojamų pacientų pa­tirtys laikantis mitybos principų (angl. experiences of hemodialysis patients following nutritional principles), peritoninės dializės pacientų patirtys laikantis mitybos prinicpų (angl. experiences of peritoneal dialysis patients following nutritional principles). Iš viso atrinkta ir išana­lizuota 10 publikacijų nagrinėjama tema. Tyrimo rezulta­tai parodė, kad pacientų patirtis lemiantys veiksniai yra skirtingi, dializuojamųjų pacientų mitybos rekomendacijų laikymąsi veikia įvairūs veiksniai, įskaitant fizinės svei­katos simptomus, socialinę aplinką, kultūrinius įpročius, emocines ir psichologines būsenas bei sveikatos kompli­kacijas. Daugiausia nagrinėjamuose literatūros šaltiniuose yra išanalizuoti socialiniai veiksniai, kurie atspindi diali­zuojamųjų pacientų patirtį, jų socialinę aplinką ir kliūtis, kurios trukdo laikytis mitybos rekomendacijų. Rečiausiai analizuoti sveikatos komplikacijų veiksniai. Po patirtų nepageidaujamų simptomų pacientai dažniau atsižvelgė į mitybos ir skysčių kontrolės svarbą.

Keyword(s): dializuojami pacientai, patirtys, hemodializė, peritoninė dializė, mitybos principai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.078
Full Text: PDF

Back