IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINĖS MOTYVACIJOS IR PASITENKINIMO DARBU ANALIZĖ

Rasa Stundžienė, Alma Gaupšienė, Liudmila Tereško Abstract Išplėstinės praktikos slaugytojų dalyvavimas komandi­niame darbe leidžia racionaliai planuoti darbo krūvius, gerina paslaugų kokybę. Tik gerai motyvuotas ir darbu patenkintas slaugytojas gali užtikrinti visapusiškai ko­kybišką slaugą. Tyrimo tikslas − išanalizuoti išplėstinės praktikos slau­gytojų profesinę motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę apklausą, kuri…

COVID-19 PANDEMIJOS METU IŠ NAMŲ DIRBANČIŲ ASMENŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MOTYVACIJA, SUVOKIAMAS STRESAS IR SĖDIMOJO LAIKO TRUKMĖ

Karolina Ignatavičiūtė, Rūta Dadelienė Abstract Tyrimo tikslas − nustatyti Covid-19 pandemijos metu iš namų dirbančių asmenų fizinį aktyvumą, jo motyvus, sėdimo laiko trukmę, suvokiamą stresą. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo 142 asmenys, dirbantys sėdimą darbą iš namų visu etatu. Tirti respondentų fizinį aktyvumą naudotas Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas; sėdimo laiko trukmei nustatyti taikyta anketinė…

FARMAKOTECHNIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS YPATUMAI

Aurimas Galkontas, Martina Kazočiūnaitė, Danguolė Grūnovienė, Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė Abstract Darbo rinkoje stebimas medicinos studijų krypties, tarp jų ir farmacijos, absolventų trūkumas. Tyrimo tikslas − nustatyti Farmakotechnikos studijų programos studentų mokymosi motyvacijos ypatumus. Atlikta mokslinės literatūros ir teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos veiklą Lietuvoje analizė. Tyrimas vyko 2021 metų vasario-balandžio mėnesiais. Dalyvavo 110 Kauno kolegijos Farmakotechnikos studijų…

GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO MOTYVACIJĄ IR PASITENKINIMĄ DARBU LEMIANTYS VEIKSNIAI LIETUVOJE IR KIPRE

Akvilė Marčiulionytė, Daiva Kerienė, Danguolė Grūnovienė, Daiva Mačiulienė Abstract Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių pasiten­kinimą darbu, yra darbuotojų motyvacija. Motyva­cija skatina siekti karjeros ir užbrėžtų tikslų. Neįma­noma nepastebėti santykio tarp pasitenkinimo darbu ir motyvacijos. Sėkmės siekiančios organizacijos turi įvertinti abiejų sričių – motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tarpusavio ryšį ir įgyvendinti savo darbuotojų siekius. Tai svarbiausias…

UNIVERSITETO STUDENTŲ FIZINIO AKTYVUMO MOTYVACIJOS VEIKSNIAI: TEORINIAI POŽIŪRIAI

Donatas Gužauskas, Inga Mikutavičienė Abstract Straipsnyje nagrinėjami studentų fizinio aktyvumo sąlygų teoriniai aspektai. Motyvacija fiziniam ak­tyvumui nagrinėjama iš tokių teorinių perspektyvų kaip socialinė kognityvinė teorija, Penderio sveikatos skatinimo modelis, asmeninio veiksmingumo ir as­meninių schemų teorija, ekologinis modelis ir socia­linis ekologinis modelis, planuojamo elgesio teorija, apsisprendimo teorija. Apibendrinus buvo išskirtos penkios, darančios įtaką studentų fiziniam aktyvumui…