GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO MOTYVACIJĄ IR PASITENKINIMĄ DARBU LEMIANTYS VEIKSNIAI LIETUVOJE IR KIPRE

Akvilė Marčiulionytė, Daiva Kerienė, Danguolė Grūnovienė, Daiva Mačiulienė Abstract Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių pasiten­kinimą darbu, yra darbuotojų motyvacija. Motyva­cija skatina siekti karjeros ir užbrėžtų tikslų. Neįma­noma nepastebėti santykio tarp pasitenkinimo darbu ir motyvacijos. Sėkmės siekiančios organizacijos turi įvertinti abiejų sričių – motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tarpusavio ryšį ir įgyvendinti savo darbuotojų siekius. Tai svarbiausias…

UNIVERSITETO STUDENTŲ FIZINIO AKTYVUMO MOTYVACIJOS VEIKSNIAI: TEORINIAI POŽIŪRIAI

Donatas Gužauskas, Inga Mikutavičienė Abstract Straipsnyje nagrinėjami studentų fizinio aktyvumo sąlygų teoriniai aspektai. Motyvacija fiziniam ak­tyvumui nagrinėjama iš tokių teorinių perspektyvų kaip socialinė kognityvinė teorija, Penderio sveikatos skatinimo modelis, asmeninio veiksmingumo ir as­meninių schemų teorija, ekologinis modelis ir socia­linis ekologinis modelis, planuojamo elgesio teorija, apsisprendimo teorija. Apibendrinus buvo išskirtos penkios, darančios įtaką studentų fiziniam aktyvumui…