VIRTUALI REALYBĖ PEDIATRIJOJE: POVEIKIS SKAUSMUI IR NERIMUI

Karolina Mikėnaitė, Odeta Rašimaitė, Juozas Raistenskis, Tomas Aukštikalnis Abstract Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai populiarėja techno­logijos, naudojamos tiek pramogoms, tiek atlikti įvairius darbus. Mokslininkai, inžinieriai ir toliau bando išrasti, pato­bulinti techniką, galinčią palengvinti žmonių būtį, pagerinti gyvenimo kokybę. Taip atsirado ir virtuali realybė (VR), kurią bandoma pritaikyti įvairiose srityse, tarp jų ir medi­cinoje. JAV nacionalinės medicinos bibliotekos…

PRIEŽASTYS, GALINČIOS TRUKDYTI PRANEŠTI IR REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMUS ĮVYKIUS BEI NEATITIKTIS

Austėja Martinkutė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina Abstract Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių pranešimas ir re­gistravimas yra sveikatos priežiūros saugos kultūros ir kokybės pagrindas. Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti priežastis, galinčias trukdyti pranešti ir registruoti nepageidaujamus įvykius ir neati­tiktis sveikatos priežiūroje. Tyrimo metodas. Tyrimui atlikti buvo taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, remiantis PRISMA me­todu.…

SMURTAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jurita Bartusevičienė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina Abstract Smurtas sveikatos priežiūros personalo profesinėje aplin­koje yra visuotinė ir kasdienė problema. Kas trečias dar­buotojas susiduria su pacientų ar klientų smurtu, o jo rizika yra 16 kartų didesnė, palyginti su kitų profesijų atstovais. Smurtas sveikatos priežiūros įstaigose susijęs su neigiamomis pasekmėmis sveikatos priežiūros dar­buotojams ir pacientams. Tikslas – įvertinti…

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO SĄSAJOS SU SLAUGOS KOKYBE

Eigilė Šimkevičiūtė, Jurgita Stirblienė, Natalja Istomina Abstract Sveikatos priežiūros sistemai pritaikytos informacinės technologijos vadinamos sveikatos informacinėmis tech­nologijomis. Pagrindinė jų įtraukimo į sveikatos priežiū­ros sistemą priežastis − sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas. Informacinių technologijų nau­dojimas sudaro prielaidas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams kaupti standartizuotus sveikatos duomenis ir juos panaudoti pacientų sveikatos priežiūrai bei komu­nikacijai tarp įvairių sveikatos…

SCHROTH METODIKOS EFEKTYVUMAS ESANT PAAUGLIŲ IDIOPATINEI SKOLIOZEI

Vaida Belickienė, Aurelija Šidlauskienė, Romualdas Sinkevičius, Juozas Raistenskis Abstract Tyrimo tikslas. Įvertinti Schroth metodikos efektyvumą paauglių idiopatinės skoliozės gydymui. Sisteminė li­teratūros apžvalga buvo parašyta laikantis PRISMA (Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) sisteminės literatūros apžvalgos rengimo reikalavimų. Atlikus atranką pagal sisteminės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kriterijus, į sisteminę literatūros apžvalgą buvo įtrauktos…

SLAUGYTOJŲ PROFESINIO GYVENIMO KOKYBĖ IR SU JA SUSIJĘ VEIKSNIAI

Anastasija Dmitrijeva, Agnė Jakavonytė-Akstinienė Abstract Pastaraisiais dešimtmečiais slaugytojų profesinio gyve­nimo kokybės (PGK) užtikrinimas tapo aktualia problema daugelyje pasaulio šalių. Lietuvoje tai dar naujas ir mažai nagrinėtas reiškinys. Nors slaugytojai sudaro didžiausią sveikatos priežiūros specialistų grupę, jų trūkumas vis dar labai didelis. Manoma, kad prasta PGK yra viena iš esminių priežasčių, dėl kurios slaugytojai keičia darbą…

MĖLYNĄ ŠVIESĄ BLOKUOJANČIOS AKINIŲ LĘŠIŲ DANGOS IR JŲ EFEKTYVUMAS

Auksė Ramaškevičiūtė, Saulius Galgauskas Abstract Mokslui žinoma, jog mėlyna regimojo šviesos spektro dalis dalyvauja žmogaus cirkadinio ritmo reguliavime ir gali pažeisti akies tinklainę. Didėjant mėlynos šviesos kiekiui iš dirbtinių šaltinių (elektroninių prietaisų ekranų, apšvietimo lempučių), populiarėja mėlyną šviesą blokuo­jantys akinių lęšiai, kurie atspindėdami arba sugerdami mėlyną šviesą, turėtų apsaugoti nuo jos žalingo povei­kio. Literatūros apžvalgoje…

PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMAS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jurga Šuminienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Sveikatos mokymas užima svarbią vietą šiandieninės sveikatos priežiūros sistemoje. Pagrindinis vaidmuo orga­nizuojant sveikatos mokymą dažniausiai tenka slaugyto­jui. Slaugytojo sveikatos mokymo užduotis – padėti paci­entui tapti nepriklausomu ir pasirūpinti savimi sveikimo metu. Pastaruoju metu priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius tampa pirmąja pacientų kreipimosi vieta, jų…

OPERACINĖS SLAUGYTOJO VEIKLA STERILIOJE IR NESTERILIOJE APLINKOJE

Lina Marcinkevičienė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Istomina Abstract Operacinės slaugytojo vaidmuo svarbus chirurginės ope­racijos procese. Operacinė slauga chirurginiu aspektu aprėpia operacinės slaugytojų (OS) darbą sterilioje aplinkoje (slaugant pacientą) ir operacinės slaugytojų tarpininkavimą tarp sterilios ir nesterilios aplinkos. Tar­pininkaujantis operacinės slaugytojas (angl. circulating nurse, COS) užtikrina pacientų saugą operacijos metu. Tyrimo tikslas − išanalizuoti tarpininkaujančio tarp ste­rilios…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ LŪKESČIAI PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO KONTEKSTE

Greta Juškevičiūtė, Viktorija Kielė, Almeda Kučinskienė Abstract Per pastaruosius tris dešimtmečius slaugytojo profesija labai pasikeitė. Sudėtingesniųgydymo metodųtaikymas ir nuolat tobulėjančios technologijos reikalauja didesnės slaugytojųkompetencijos. Sveikatos apsaugos reformos kelia vis daugiau iššūkių, o slaugytojųkompetencijųplė­trą diktuoja augantys visuomenės lūkesčiai bei poreikiai. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky­čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai.…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINĖS MOTYVACIJOS IR PASITENKINIMO DARBU ANALIZĖ

Rasa Stundžienė, Alma Gaupšienė, Liudmila Tereško Abstract Išplėstinės praktikos slaugytojų dalyvavimas komandi­niame darbe leidžia racionaliai planuoti darbo krūvius, gerina paslaugų kokybę. Tik gerai motyvuotas ir darbu patenkintas slaugytojas gali užtikrinti visapusiškai ko­kybišką slaugą. Tyrimo tikslas − išanalizuoti išplėstinės praktikos slau­gytojų profesinę motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę apklausą, kuri…

SLAUGYTOJŲ VAIDMENS SVARBA IMUNOPROFILAKTIKOS SRITYJE

Zita Gierasimovič, Žaneta Valiulienė, Loreta Ašoklienė Abstract Imunoprofilaktika yra viena svarbiausių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių. Siekiant suvaldyti skiepais val­domas infekcijas, būtina užtikrinti moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją besiskiepijantiems. Slaugytojų funkcijų išplėtimas imunoprofilaktikos sri­tyje praplėtė jų žinias, susijusias su skiepų derinimu, ne­pageidaujamomis reakcijomis. Slaugytojų dalyvavimas imunoprofilaktikos procese neapsiriboja vien tik skiepi­jimo procedūra. Slaugytojai patys gali paskirti imuno­profilaktiką,…