KVAPŲ TAIKYMO GALIMYBĖS KURIANT ORGANIZACIJOS ĮVAIZDĮ

Diana Barragan Ferrer, Žaneta Mickienė, Ilona Kupčikienė, Sigita Zlatkuvienė, Gerda Matelienė, Augustina Rudžionienė, Agnė Šidagienė Abstract Šiandieninės konkurencijos akivaizdoje organizacijos įvaizdis tapo ypač svarbia konkurencinio pranašumo įgijimo ir efektyvios veiklos vystymo priemone. Nors esama labai daug komunikacijos kanalų ir būdų, ta­čiau klientą pasiekti tenka vis sudėtingiau. Daugelis organizacijų stiprindamos savo įvaizdį vis dažniau pasitelkia sensorinę…

PEDIATRIC NURSES’ KNOWLEDGE AND SKILLS IN EVIDENCEBASED TECHNIQUE OF SECRETION SUCTIONING FROM A TRACHEOSTOMY TUBE

Silva Kostyliovienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė Abstract In order to ensure the quality of tracheostomy care, nurses should have good knowledge and practical skills based on evidence-based practice. This study aims to analyse pediatric nurses’ knowledge and skills in evidence-based technique of secretion suctioning from tracheostomy tube. The study was conducted in the Pediatric Intensive…

SLAUGYTOJŲ PASIRENGIMAS SLAUGYTI PACIENTUS GYVENIMO PABAIGOJE: LIETUVOS SITUACIJA

Lina Laurs, Aurelija Blaževičienė, Daimantas Milonas, Vilma Rastenienė Abstract Paciento slauga jo gyvenimo pabaigoje apima daugelį aspektų: skausmo ir simptomų valdymą, kultūriškai jautrius klausimus, pagalbą pacientams, jų šeimų na­riams mirimo procese ir išgyvenant netektį, etinius apsisprendimo klausimus. Pacientai ir jų šeimos na­riai yra svarbūs partneriai, kurie dalyvauja planuojant pagalbą ir ligos gydymą. Tyrimo tikslas –…

GIMDYMO PRIEŽIŪROS KOKYBĖ: LŪKESČIAI IR JŲ PATENKINIMAS

Alina Vaškelytė, Sandra Bakūnė Abstract Prioritetinėmis sveikatos priežiūros sistemos sriti­mis laikoma vaikų, jaunimo bei nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūra. Pastaruoju metu atliekama nema­žai tyrimų, kurie analizuoja gimdyvių požiūrį į joms teikiamų akušerinių paslaugų kokybę. Kiekvienam akušerijos stacionarui svarbu nustatyti, kaip gimdy­vės vertina gimdymo priežiūros teikiamas paslaugas, patenkinant jų lūkesčius. Šio straipsnio tikslas išanalizuoti pirmą kartą…

PAGIMDŽIUSIŲ MOTERŲ DALYVAVIMĄ MOTINOS PIENO DONORYSTĖJE LEMIANTYS VEIKSNIAI

Alina Vaškelytė, Judita Aniulytė Abstract Esant situacijų, kuomet naujagimis negali gauti savo motinos pieno, kaip pirmoji alternatyva rekomenduo­jamas donorinis motinos pienas. Kaip vienas pagrin­dinių pieno bankų iššūkių yra įvardijamas pieno auko­jimo masto didinimas, o tam itin svarbu sutelkti naujų donorių, didinti kiekvienos moters aukojamo pieno kiekį ir dažnį. Šiam tikslui pasiekti svarbu nustatyti su dalyvavimu…

KLASIKINIO MASAŽO IR IŠEMINĖS KOMPRESIJOS POVEIKIS KAKLO JUDESIŲ AMPLITUDEI IR SKAUSMUI

Pavelas Zachovajevas, Eglė Kačinskaitė, Brigita Zachovajevienė, Viktorija Kaktienė Abstract Kaklo skausmas yra vienas iš dažniausiai pasitaikan­čių skausmų. Kaklo skausmo paplitimas populiacijoje yra tarp 10 ir 15 proc., labiau paplitęs tarp moterų nei vyrų [6]. Miofascijinis skausmo sindromas yra dažnas, skausmingas griaučių – raumenų sistemos miofascijinių trigerinių taškų sukeltas sutrikimas [13]. Metodika. Tyrime dalyvavo 20 sveikatos…

SKIRTINGŲ SUDĖČIŲ KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ TIRPALŲ ANTIMIKROBINĖS SAVYBĖS

Žaneta Maželienė, Ieva Dumšytė, Jolita Kirvaitienė, Ingrida Viliušienė Abstract Įvadas. Akies infekcijos rizika dažnėja didėjant kon­taktinių lęšių nešiotojų skaičiui. Kontaktinių lęšių tirpalai – priemonės, skirtos kontaktinių lęšių skala­vimui, nešvarumų valymui, apnašų šalinimui, dezin­fekcijai (mikroorganizmų sunaikinimui), drėkinimui bei laikymui. Kontaktinių lęšių tirpalų sudėtis nule­mia skirtingas jų antimikrobines savybės. Tyrimo tikslas. Nustatyti kontaktinių lęšių skysčių antimikrobinį veikimą…

SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ DANTŲ GYDYMO BAIMĘ LEMIANTYS INDIKATORIAI

Karolis Vasiliauskas, Kristina Klasavičiūtė, Ingrida Vasiliauskienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė, Eglė Slabšinskienė Abstract Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti suaugusių žmonių pagrin­dinius dantų gydymo baimę lemiančius veiksnius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentinis tyri­mas vykdytas Kauno centro poliklinikoje bei Vilka­viškio PSPC. Apklausti šiose įstaigose gydęsi paci­entai. Pildytos anketos, nagrinėjančios demografinę charakteristiką, elgesį, socialinius bei ekonominius veiksnius. Siekiant nustatyti, ar…

JONIZUOTO RŪGŠTINIO VANDENS ANTIMIKROBINIS AKTYVUMAS

Albina Vaičiulevičienė, Goda Jonaitytė, Vaida Batulevičienė Abstract Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) teigimu, „Dezinfekcija yra viena iš užkrečiamųjų ligų perda­vimo rizikos mažinimo priemonių“ (2014). Jonizuotas rūgštinis vanduo pasirenkamas kaip mažiau toksiška žmgaus sveikatai ir aplinkai antimikrobinį poveikį tu­rinti medžiaga. Lietuvos UAB „Burbuliukas“ gamin­tojai siūlo alternatyvą cheminiams dezinfektantams – jonizuotą rūgštinį vandenį (anolitą), kuris saugus…

UNIVERSITETO STUDENTŲ FIZINIO AKTYVUMO MOTYVACIJOS VEIKSNIAI: TEORINIAI POŽIŪRIAI

Donatas Gužauskas, Inga Mikutavičienė Abstract Straipsnyje nagrinėjami studentų fizinio aktyvumo sąlygų teoriniai aspektai. Motyvacija fiziniam ak­tyvumui nagrinėjama iš tokių teorinių perspektyvų kaip socialinė kognityvinė teorija, Penderio sveikatos skatinimo modelis, asmeninio veiksmingumo ir as­meninių schemų teorija, ekologinis modelis ir socia­linis ekologinis modelis, planuojamo elgesio teorija, apsisprendimo teorija. Apibendrinus buvo išskirtos penkios, darančios įtaką studentų fiziniam aktyvumui…

FARMACIJOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJŲ TURINYS IŠDUODANT RECEPTINIUS VAISTUS: SKIRTUMAI TARP LYČIŲ IR AMŽIAUS GRUPIŲ

Jurgita Daukšienė, Laimutė Jonaitienė, Edita Kizevičienė Abstract Tiksli, teisinga ir nevėluojanti informacija apie vais­tus ir sveikatos stiprinimą yra svarbus sveikatos prie­žiūros ir saugaus vaistų vartojimo komponentas. Šian­dien pacientams prieinama daug rašytinių, vaizdinių ir interaktyvių informacijos šaltinių. Dalis pacientus pasiekiančios informacijos gali būti dviprasmiška ar netgi klaidinanti. Tyrimai rodo, kad tinkama infor­macija apie vaistus svarbi ne…

DIFERENCINIO MOKYMO POVEIKIS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ RANKŲ MIKLUMUI

Pavelas Zachovajevas, Viktorija Kaktienė, Gina Šegždaitė, Jovaidė Jurėnaitė, Kristina Berškienė Abstract Įvadas. Mokymasis visą gyvenimą prasideda nuo vie­nos svarbiausių ugdymosi pakopų – priešmokyklinio vaiko ugdymo. Todėl vaikams reikia smulkiosios mo­torikos įgūdžių: jėgos ir miklumo, kad galėtų suimti rašymo priemonę ir parodyti pakankamus manipulia­cinius įgūdžius, reikalingus rašyti [2,15]. Diferencinis mokymas remiasi judesio nekartotinumo principu, tai mokymas,…