MEDICINOS DARBUOTOJŲ PROFESINIO STRESO ĮVEIKA, TAIKANT SENSORINĖS INTEGRACIJOS METODUS

Brigita Kreivinienė Abstract Medicinos darbuotojų patiriamas stresas yra itin plačiai paplitusi problema visame pasaulyje. Tyrimų duomeni­mis, šis darbo vietoje patiriamas stresas gali būti įveikia­mas taikant sensorinės integracijos metodus: atkuriama organizmo pusiausvyra, normalizuojasi kraujospūdis, grįžta išeikvota energija. Medicinos darbuotojus labiau vargina ne pavieniai išgyvenami streso incidentai, o be­sikumuliuojantys, nulemti įvairių sudėtinių veiksnių. Lėtinis stresas mažina organizmo…

PACIENTŲ ANTIKORUPCINIS UGDYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jūratė Blažytė, Jūratė Grubliauskienė Abstract Tyrimo tikslas − kompleksiškai išnagrinėti pacientų an­tikorupcinio ugdymo galimybes, teorines ir praktines problemas sveikatos priežiūros įstaigose bei sukurti ko­kybiškai naują pacientų ugdymo programą, atitinkančią šiandienos reikalavimus. Tyrimo problemai ištirti pasi­rinktas kiekybinis tyrimas. Taikytas anketinės apklausos metodas. Taikant anketavimą, kaip sociologinės infor­macijos rinkimo būdą, respondentai patys atsakė į tyrėjo pateiktus anketos…

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO RIZIKA SLAUGYTOJŲ SVEIKATAI

Rasa Juozapavičienė, Vilma Daujotaitė Abstract Sveikatos priežiūros darbuotojai skubiąją medicinos pagalbą dažniausiai teikia aplinkoje, kurios sąlygos laikomos vienomis iš nesaugiausių profesinių sąlygų. Darbinėje aplinkoje profesinė rizika sveikatai apima biologinius, cheminius, fizinius, ergonominius, psicho­socialinius veiksnius, gaisro ir sprogimo bei elektros pavojus, kurie kelia grėsmę sveikatos priežiūros dar­buotojų gyvybei, saugai ir gerovei. Tyrimo tikslas – at­skleisti skubiosios…

MIEGO TRŪKUMO ĮTAKA SLAUGYTOJŲ EMOCINEI IR FIZINEI BŪKLEI BEI DARBO ATLIKIMUI

Aurelija Alčauskienė, Deimantė Vytaitė, Viktorija Grigaliūnienė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti, kokią įtaką miego trūkumas daro slaugytojų emocinei ir fizinei būklei bei darbo at­likimui. Atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrimo priemonė – pusiau struktūrinis interviu, kuris buvo atliekamas žodžiu, informacija įra­šoma į diktofoną ir vėliau transkribuojama. Tyrimas vyko 2019 m. gruodžio…

PARAMOS IR PAGALBOS TEIKIMAS MOTERIMS PIRMAISIAIS MĖNESIAIS PO GIMDYMO

Alina Vaškelytė, Regvita Šaduikytė Abstract Pirmaisiais mėnesiais po gimdymo moteris ir visa šeima turi prisitaikyti prie daugybės socialinių, psichologinių bei fizinių pokyčių. Per šį laikotarpį šeima turi išmokti naujų gebėjimų – rūpintis naujagimiu. Moteris, su nau­jagimiu išvykusi iš ligoninės į namus, patiria daugybę problemų, tokių kaip skausmingas žindymas, laktacijos stoka, nerimas, depresija, pervargimas. Siekiant atskleisti,…

PIRMĄ KARTĄ IR PAKARTOTINAI GIMDŽIUSIŲ MOTERŲ GIMDYMO PRIEŽIŪROS LŪKESČIAI IR JŲ PATENKINIMAS

Alina Vaškelytė, Miglė Gumuliauskaitė Abstract Gimdymo patirtis turi ilgalaikį poveikį moters sveikatai ir gerai savijautai, o individualizuoto, į gimdyvės porei­kius ir lūkesčius orientuoto gimdymo priežiūros modelio taikymas yra reikšmingas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesui. Šio tyrimo tikslas buvo pa­lyginti pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusių moterų gimdymo priežiūros lūkesčius ir jų patenkinimą. Tyrimas atliktas Kauno…

PRIEŠ LAIKĄ PAGIMDŽIUSIŲ MOTERŲ PATIRTYS

Alina Vaškelytė, Herta Naujokaitė Abstract Vaiko gimimas pripažįstamas kaip išskirtinis ir gyvenimą keičiantis įvykis, reikalaujantis jautrios paramos ir pa­galbos, turintis įtakos trumpalaikei ir ilgalaikei šeimos gerovei. Šeima susikuria būsimo naujagimio paveikslą dar jam negimus. Neišnešioto naujagimio gimimas nea­titinka tėvų lūkesčių, todėl šeimos patiria daug emocinių išgyvenimų ir turi taikytis prie naujų aplinkybių. Šeima baiminasi, kad…

NAUJAGIMIŲ SKAUSMO VALDYMAS: SLAUGOS SPECIALISTŲ ŽINIOS IR VEIKLA

Silva Kostyliovienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė, Gretė Seniūnaitė, Rasa Vainutytė Abstract Naujagimiai, kuriems reikalingas gydymas, intensyvi priežiūra ir slauga ligoninėje, patiria vidutiniškai nuo 7,5 iki 17,3 skausmingų procedūrų per dieną [4]. Dažniau­sios yra dūris į kulną paimti kapiliarinio kraujo ėminį, sekreto išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir venos punkcija. Tyrimais įrodyta, kad nemalšinamas skausmas daro po­veikį…

SAVARANKIŠKOS SLAUGYTOJŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS, GAIVINANT PACIENTĄ LIGONINĖJE

Dalė Smaidžiūnienė, Laura Gečaitė Abstract Slaugytojų atliekami pacientų gaivinimo veiksmai ilgą laiką buvo labiau riboti, nei dabartiniu metu, kai slaugy­tojams patikimos vis sudėtingesnės gaivinimo funkcijos: savarankiškai užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, punktuoti veną, pradėti infuzoterapiją, skirti deguonies bei reikiamų medikamentų ir kt. Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų savarankiškai ligoninėje atliekamos gaivinimo veiklos (veiksmų) įgyvendinimo realybę ir…

SLAUGYTOJŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS SU SUNKIAI SERGANČIŲ IR MIRŠTANČIŲ PACIENTŲ ŠEIMOMIS

Dalė Smaidžiūnienė Abstract Sunkiai sergančių ir mirštančių pacientų šeimos nariai patiria daugybę sunkumų, susijusių su artimojo slauga. Lietuvoje vis dar nevisavertė slaugytojo ir sergančiojo globėjo partnerystė, dažnai nepakankama valstybės, svei­katos įstaigos darbuotojų parama artimiesiems, slaugan­tiems sunkiai sergančius ir mirštančius asmenis ligoni­nėse ar namuose. Slaugytojams, dirbantiems su sunkiai sergančiais ir mirštančiais žmonėmis, taip pat dažnai reikalinga…

VADOVŲ POŽIŪRIS Į SAUGĄ IR SAUGUMO KLIMATĄ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE: DARBUOTOJŲ NUOMONĖ

Virginija Asipauskienė, Alina Vaškelytė Abstract Pacientų saugumas yra vienas iš prioritetų sveikatos prie­žiūros sistemoje jų dalyviams – sveikatos priežiūros spe­cialistams. Didelė nepageidaujamų įvykių tikimybė yra intensyviosios terapijos skyriuose, kur dėl sunkios pa­cientų būklės, sudėtingų intervencijų ar klinikinių situa­cijų tenka greitai priimti atsakingus sprendimus. Tyrimo tikslas − išanalizuoti vadovų požiūrį į saugą ir saugumo klimatą intensyviosios…

GENERAL PRACTICE NURSING STUDENTS‘ STRESS DURING PROFESSIONAL INTERNSHIP: CAUSES AND STRESS COPING METHODS

Viktorija Piščalkienė, Lijana Navickienė Abstract Occupational stress is a phenomenon faced by both phy­sicians working in health care institutions and students studying in the medicine and nursing fields. Early iden­tification of the stress factors and application of timely and targeted stress coping methods are measures allo­wing to maintain a safe socio-educational environment in a real…