Donatas Gužauskas, Inga Mikutavičienė

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami studentų fizinio aktyvumo sąlygų teoriniai aspektai. Motyvacija fiziniam ak­tyvumui nagrinėjama iš tokių teorinių perspektyvų kaip socialinė kognityvinė teorija, Penderio sveikatos skatinimo modelis, asmeninio veiksmingumo ir as­meninių schemų teorija, ekologinis modelis ir socia­linis ekologinis modelis, planuojamo elgesio teorija, apsisprendimo teorija. Apibendrinus buvo išskirtos penkios, darančios įtaką studentų fiziniam aktyvumui veiksnių grupės: demografiniai ir biologiniai veiks­niai; psichologiniai, kognityviniai ir emociniai veiks­niai; elgesio atributai ir įgūdžių veiksniai; socialiniai ir kultūrinai faktoriai; fiziniai aplinkos veiksniai, ypa­tingą dėmesį atkreipiant į universiteto aplinką, sutei­kiamas fizinio aktyvumo galimybes, studijų turinį, pasikeitusias studentų gyvenimo aplinkybes.

Keyword(s): motyvacija, fizinis aktyvumas, fizinio aktyvumo veiksniai.
DOI10.5200/sm-hs.2018.072
Full TextPDF

Back