COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI IR JOS KOKYBEI LIGONINĖSE: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Santrauka Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse – pagrindi­nis sveikatos priežiūros sistemų veiklos tikslas. Jis tampa dar aktualesnis COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir pande­mijos laikotarpiais ligoninėse. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių moks­linės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi ikikovidi­niu…

COVID-19 VAKCINACIJOS VALDYMO YPATUMAI LIETUVOS LIGONINĖSE: DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS

Vinsas Janušonis, Brigita Makarenko, Henrieta Janušonytė Santrauka Vakcinacija – viena svarbiausių Covid-19 pandemijos valdymo priemonių, tačiau tik apie trys ketvirtadaliai įvairių šalių sveikatos priežiūros organizacijų darbuo­tojų pasiskiepiję Covid-19 vakcina ar nusiteikę skiepytis. Darbo tikslas – ištirti Lietuvos ligoninių darbuotojų po­žiūrį į Covid-19 pandemiją, vakciną, vakcinaciją ir jos valdymą. Metodai. Tyrimas atliktas 2021 m. balandžio-rugsėjo mėn.…

SLAUGYTOJŲ, DIRBANČIŲ SU COVID-19 INFEKCIJA SERGANČIAIS PACIENTAIS, PSICHOEMOCINIAI PATYRIMAI

Dovilė Dailidėnienė, Stanislav Sabaliauskas, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Santrauka COVID-19 pandemija kelia didelę grėsmę milijonams žmonių visame pasaulyje. Sveikatos priežiūros specia­listai yra svarbi grupė žmonių, kuriai pandemijos aplin­kybėmis tenka susidurti su daugybe iššūkių. Slaugytojų darbas susijęs su daugybe stresinių situacijų, tokių kaip pervargimas, naktinis darbas, spartus darbo tempas, atsa­komybė už paciento sveikatą ir kita. COVID-19…

COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA ŠALIES DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ MAISTO PAPILDŲ VARTOJIMUI

Rokas Arlauskas, Donatas Austys, Rimantas Stukas Santrauka COVID-19 pandemija neabejotinai turėjo įtakos gyven­tojų mitybos ir maisto papildų vartojimo pokyčiams. Iki pandemijos, 2019 metais atlikto suaugusių šalies gyven­tojų mitybos įpročių tyrimo rezultatai atskleidė, kad tik 18,6 proc. respondentų maisto papildus vartojo beveik kasdien. Iki šiol šalį reprezentuojančio mitybos ir maisto papildų vartojimo COVID-19 pandemijos laikotarpiu tyrimo…

COVID-19 PANDEMIJOS METU IŠ NAMŲ DIRBANČIŲ ASMENŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MOTYVACIJA, SUVOKIAMAS STRESAS IR SĖDIMOJO LAIKO TRUKMĖ

Karolina Ignatavičiūtė, Rūta Dadelienė Santrauka Tyrimo tikslas − nustatyti Covid-19 pandemijos metu iš namų dirbančių asmenų fizinį aktyvumą, jo motyvus, sėdimo laiko trukmę, suvokiamą stresą. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo 142 asmenys, dirbantys sėdimą darbą iš namų visu etatu. Tirti respondentų fizinį aktyvumą naudotas Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas; sėdimo laiko trukmei nustatyti taikyta anketinė…

ERGOTERAPIJOS STUDENTŲ KARJEROS GALIMYBIŲ VERTINIMAS COVID-19 PANDEMIJOS SĄLYGOMIS

Morta Girčytė, Milda Gintilienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti ergoterapijos studentų karjeros galimybes COVID-19 pandemijos sąlygomis. Tyrime dalyvavo 78 ergoterapijos studijų programos studentai, kurių amžiaus vidurkis 21,12±3,29 metai. Beveik du trečdaliai (62,8 proc.) tyrimo dalyvių, baigę ergoterapijos studijas, ketina dirbti ergoterapeutais. Didžioji dalis (60,3 proc.) studentų ergoterapeutais tikisi įsidarbinti Lietuvoje. Didesnis atlyginimas yra…

RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS PACIENTŲ SAVIŽUDYBĖS KRIZĖ COVID-19 PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE

Ieva Salialionė, Ieva Vaskelienė Santrauka Tyrimu siekta išsiaiškinti, kokio amžiaus, lyties ir kokius psichikos sutrikimus turintys VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) pacientai dažniau išgyvena savižudybės krizes, ar pandemija padažnino savižudybės krizes ir kokios grupės buvo labiausiai paveiktos. Tyrimo imtis – visi RVPL pacientai, kuriems nuo 2019 m. I ketvirčio iki 2021 m. II ketvirčio…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ MELANOMA HOSPITALINIAM PRIEINAMUMUI: PATIRTIS

Henrieta Janušonytė, Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap Santrauka COVID-19 pandemija sutrikdė ir apribojo visą sveikatos priežiūrą, ypač planinę, tarp jos onkologinę pagalbą, o kartu ir pagalbą sergantiems melanoma. Darbo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių melanoma, stacionarinės medicinos pagalbos prieina­mumą iki COVID-19 pandemijos (2019) ir pandemijos (2020) metais. Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos nagrinėjama…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ ODOS NAVIKAIS STACIONARINĖS ONKOLOGINĖS PAGALBOS PRIEINAMUMUI

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Santrauka COVID-19 pandemijos metu, palyginus su ikipande­miniu laikotarpiu, buvo sutrikdyta onkologinių ligonių, tarp jų ir sergančiųjų odos navikais, sveikatos priežiūra. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių odos navikais, stacionarinės medicinos pagalbos priei­namumą iki COVID-19 pandemijos ir pandemijos metu. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių publi­kacijos, tirtos odos…

PLANINIŲ ORTOPEDINIŲ TRAUMATOLOGINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO POKYČIAI COVID-19 PANDEMIJOS METU

Agnė Česnauskaitė, Andrius Montrimas, Vytautas Venclovas Santrauka Įvadas. 2020 kovo 11 dieną Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė Covid-19 pandemiją, kuri užklupo daugelį sveikatos sistemų nepasiruošusias, sveikatos įstaigoms teko perskirstyti turimus išteklius Covid-19 pacientams. Tyrimo tikslas – įvertinti planinių ortopedinių traumatologinių paslaugų prieinamumo pokyčius Covid-19 pandemijos metu. Metodai. Retrospektyvus tyrimas, kurio populiacija buvo vieno ortopedo traumatologo planingai…

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR SAUGA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU DĖL COVID-19

Jelena Kutkauskienė Santrauka Ekstremalios situacijos metu poreikis efektyviai valdyti situaciją nulėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti ir plėtoti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalios situacijos metu, įvertintos teisinės priemonės, užtikrinusios šių paslaugų prieinamumą ir saugą. Raktiniai žodžiai: COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos,…

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS STACIONARIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SUBORDINAVIMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS: EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS REGULIAVIMO YPATUMAI COVID-19 PLITIMO GRĖSMĖS AKIVAIZDOJE

Jelena Kutkauskienė Santrauka Ekstremalios situacijos metu iššūkis efektyviai valdyti situaciją lėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti stacionarinių as­mens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstrema­lios situacijos metu ir analizuojamas priimtų teisės aktų teisinis pagrįstumas. Raktiniai žodžiai: COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.155 Pilnas tekstas: PDF Back