COVID-19 VAKCINACIJOS VALDYMO YPATUMAI LIETUVOS LIGONINĖSE: DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS

Vinsas Janušonis, Brigita Makarenko, Henrieta Janušonytė Santrauka Vakcinacija – viena svarbiausių Covid-19 pandemijos valdymo priemonių, tačiau tik apie trys ketvirtadaliai įvairių šalių sveikatos priežiūros organizacijų darbuo­tojų pasiskiepiję Covid-19 vakcina ar nusiteikę skiepytis. Darbo tikslas – ištirti Lietuvos ligoninių darbuotojų po­žiūrį į Covid-19 pandemiją, vakciną, vakcinaciją ir jos valdymą. Metodai. Tyrimas atliktas 2021 m. balandžio-rugsėjo mėn.…

SLAUGYTOJŲ, DIRBANČIŲ SU COVID-19 INFEKCIJA SERGANČIAIS PACIENTAIS, PSICHOEMOCINIAI PATYRIMAI

Dovilė Dailidėnienė, Stanislav Sabaliauskas, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Santrauka COVID-19 pandemija kelia didelę grėsmę milijonams žmonių visame pasaulyje. Sveikatos priežiūros specia­listai yra svarbi grupė žmonių, kuriai pandemijos aplin­kybėmis tenka susidurti su daugybe iššūkių. Slaugytojų darbas susijęs su daugybe stresinių situacijų, tokių kaip pervargimas, naktinis darbas, spartus darbo tempas, atsa­komybė už paciento sveikatą ir kita. COVID-19…

SLAUGYTOJŲ PATIRIAMAS PSICHOSOCIALINIS STRESAS IR JO POVEIKIS SVEIKATAI BEI GYVENIMO KOKYBEI

Miglė Didbalytė, Aldona Mikaliūkštienė, Natalja Fatkulina Santrauka Slaugytojų profesija priskiriama prie dažniausiai darbe patiriančių stresą. Šios profesijos atstovams keliama daug reikalavimų – turėti gerus profesinius įgūdžius, rūpintis pacientais visą darbo laiką, mokėti dirbti komandoje, teikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojų vei­kla reikalauja ne tik šiuolaikinės slaugos bei medicinos žinių, fizinės ištvermės, bet ir pedagoginių, psichologi­nių, socialinių,…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO VAIDMUO IR KOMPETENCIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE

Evelina Goldyn, Natalja Fatkulina Santrauka Išplėstinės praktikos slauga dar nauja slaugos sritis Lie­tuvoje, nors pasaulis jau seniai integravo šį specialistą į sveikatos priežiūros komandą. Šis naujas vaidmuo atsirado dėl nuolatinio gydytojų trūkumo, ilgėjančios gyvenimo trukmės, lėtinių ligų epidemijos. Išplėstinės praktikos slaugytojas sėkmingai užima svarbią pozi­ciją pirminėje, antrinėje ir tretinėje sveikatos priežiūros grandyje. Tyrimai atskleidžia, jog…

SLAUGOS KOKYBĖS VERTINIMAS, TEIKIANT SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS

Rūta Kuklytė, Natalja Fatkulina Santrauka Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa­cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko­kybė matuojama atsižvelgiant į jos vertinimo aspektus, iš kurių…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGA IR VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS APIE IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO TEIKIAMAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Daiva Darginavičienė, Lina Gedrimė, Beata Dautarienė, Almeda Kučinskienė Santrauka Kasdienis visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas pir­minės sveikatos priežiūros institucijų veikloje įgauna vis didesnę reikšmę. Didėjančią žmonių sveikatos poreikių tenkinimo svarbą lemia ne tik visuomenės senėjimas ir ligos, bet ir gydytojų trūkumas sveikatos priežiūros ins­titucijose. Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad iš dalies šią problemą padėtų spręsti išplėstinės…

LEUKEMIJOS IŠRAIŠKOS ODOJE (LEUKEMIA CUTIS): KLINIKOS YPATUMAI IR PROGNOZĖ

Andra Kerševičiūtė, Ieva Čalkaitė, Virginija Baltrėnienė Santrauka Leukemia cutis – leukemijos ląstelių sukelta odos infil­tracija, kuri pasireiškia kliniškai identifikuojamais odos pažeidimais. Tai gana reta būklė, turinti daugybę kliniki­nių išraiškų, todėl diferenciacija nuo kitų odos pokyčių gali kelti sunkumų. Leukeminių ląstelių migracija į odą dažniausiai pasireiškia trimis formomis: mazgeliais, pa­pulėmis ir plokštelėmis, rečiau – eriteminėmis dėmėmis,…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ IR MOKYMŲ ŠIUOS ĮGŪDŽIUS LAVINTI NAUDA

Austėja Tamaliūnaitė, Gabrielė Kulikovaitė, Lina Zabulienė, Algirdas Utkus Santrauka Efektyvus bendravimas su pacientais yra svarbi svei­katos priežiūros darbuotojų kompetencija. Apklausos ir tyrimai rodo, kad Lietuvos pacientai ne visada patenkinti sveikatos priežiūros specialistų bendravimu, o ir patys specialistai teigia, kad stokoja bendravimo su pacientais kompetencijų, reikalingų klinikiniame darbe. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir apžvelgti naujausią mokslinę…

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS POOPERACINIŲ ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRAI

Murad Klyčmuradov, Viktorija Kielė, Violeta Nomeikienė, Natalja Fatkulina Santrauka Informacinės technologijos ir, kai kuriais atvejais, in­tegruotas dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas šiuolaikinėje sveikatos priežiūros sistemoje. Į asmens sveikatos priežiūros įstaigas integruojamos informa­cinės sistemos padeda nenutrūkstamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvoje nėra sukurtų išmaniųjų programėlių pooperacinių žaizdų vertinimui, tinkamų ir sveikatos priežiūros specialistams, ir pacientams. Nėra…

KOMANDINIO DARBO IŠŠŪKIAI, ATLIEKANT AKIŲ OPERACIJAS

Adomas Danilevičius, Viktorija Kielė, Rita Urbanavičė Santrauka Komandinis darbas įvardijamas kaip viena iš priemonių, prisidedančių prie klaidų skaičiaus mažinimo. Koman­dinio darbo iššūkiai neaplenkia ir akių operacijas atlie­kančių komandų, tačiau mokslinių tyrimų, analizuojančių komandinio darbo iššūkius ir sėkmės veiksnius, pasi­gendama tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir palyginti komandų patiria­mus iššūkius atliekant akių…

ERGONOMIKOS MOKYMŲ POVEIKIS BIURO DARBUOTOJŲ SVEIKATAI

Julija Šimelevič, Teresė Palšytė, Rūta Dadelienė Santrauka Tyrimo tikslas. Įvertinti ergonomikos mokymų poveikį biuro darbuotojų sveikatai. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 40 biuro darbuotojų, dirbančių penkiuose skirtinguose biuruose Vilniaus mieste. Tyrimui atlikti parengta 27 klausimų anketa, skirta surinkti sociodemografinius duomenis, sužinoti tiriamųjų darbotvarkę, nustatyti jaučiamo diskomforto ar skausmo lokalizaciją ir įvertinti ergonomikos žinias. Tiriamieji atsitiktinės atrankos…

ŠEIMOS GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KOMANDINIO DARBO GALIMYBĖS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE

Ingrida Veitienė, Viktorija Kielė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Santrauka Sveikatos priežiūros įstaigos komanda sudaryta iš skir­tingų profesijų atstovų, kurie bendradarbiaudami suku­ria aukštą darbo efektyvumą, todėl šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas yra svarbus, siekiant už­tikrinti kokybišką pacientų slaugą. Tyrimo metu buvo siekiama išanalizuoti pirminėje svei­katos priežiūroje dirbančių šeimos gydytojų ir…