Henrieta Janušonytė, Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap

Santrauka

COVID-19 pandemija sutrikdė ir apribojo visą sveikatos priežiūrą, ypač planinę, tarp jos onkologinę pagalbą, o kartu ir pagalbą sergantiems melanoma.

Darbo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių melanoma, stacionarinės medicinos pagalbos prieina­mumą iki COVID-19 pandemijos (2019) ir pandemijos (2020) metais.

Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos nagrinėjama tema, tirtos melanoma sirgusių pacientų ligos istorijos. Straipsnyje atskleisti pacientų, sirgusių melanoma ir hospitalizuotų abiem tirtais periodais, svei­katos priežiūros prieinamumo skirtumai ir priežastys. Nustatyta, kad sergančiųjų melanoma hospitalinis pri­einamumas pandemijos metais buvo kiek sutrikęs, ta­čiau reikiama medicinos pagalba, tarp jos ir planinė, buvo teikiama.

Raktiniai žodžiai: melanoma, COVID-19 pandemija, onkologinės pagalbos prieinamumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.207
Pilnas tekstasPDF

Back