Rokas Arlauskas, Donatas Austys, Rimantas Stukas

Santrauka

COVID-19 pandemija neabejotinai turėjo įtakos gyven­tojų mitybos ir maisto papildų vartojimo pokyčiams. Iki pandemijos, 2019 metais atlikto suaugusių šalies gyven­tojų mitybos įpročių tyrimo rezultatai atskleidė, kad tik 18,6 proc. respondentų maisto papildus vartojo beveik kasdien. Iki šiol šalį reprezentuojančio mitybos ir maisto papildų vartojimo COVID-19 pandemijos laikotarpiu tyrimo nebuvo atlikta, todėl šio tyrimo tikslas – suda­rius šalies darbingo amžiaus žmones reprezentuojančią imtį, įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką maisto pa­pildų vartojimui.

Tyrimo duomenys rinkti 2021 m. spalio – lapkričio mė­nesiais. Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklau­sos būdu internetu. Apklausta 1600 abiejų lyčių 16–64 m. šalies gyventojų. Respondentų pasiskirstymo verti­nimui pagal kategorinius kintamuosius naudotas χ² (chi kvadrato) kriterijus. Skirtumai laikomi statistiškai reikš­mingais, kai p ≤ 0,05.

Nustatyta, jog pandemijos metu maisto papildus vartojo 86 proc. respondentų: 85 proc. vyrų ir 87 proc. moterų. Kasdien vartojantys maisto papildus nurodė 24 proc. res­pondentų, daugiau negu 4 mėnesius per metus – 20 proc. respondentų, 1 – 3 mėnesius per metus – 21 proc., trumpai arba atsitiktinai – 13 proc., o visai nevartojantys nurodė 22 proc. respondentų. Nenustatyta statistiškai reikšmingų maisto papildų vartojimo skirtumų priklausomai nuo ly­ties, gyvenamosios vietos, išsilavinimo, užimamų par­eigų. Maisto papildus ir ateityje ketina vartoti 78 proc. respondentų, kurie asmeniškai arba šeimose susidūrė su COVID-19, bei 63 proc. respondentų, kuriems neteko susidurti su COVID-19 ir kurie nepažįsta nė vieno žmo­gaus, sergančio ar persirgusio koronaviruso infekcija.

Tyrimas atskleidė, jog COVID-19 pandemija paskatino maisto papildų vartojimą ir padaugėjo kasdien varto­jančiųjų.

Raktiniai žodžiai: COVID-19 pandemija, maisto papildai, maisto papildų vartojimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.053
Pilnas tekstasPDF

Back