Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė

Santrauka

COVID-19 pandemijos metu, palyginus su ikipande­miniu laikotarpiu, buvo sutrikdyta onkologinių ligonių, tarp jų ir sergančiųjų odos navikais, sveikatos priežiūra.

Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių odos navikais, stacionarinės medicinos pagalbos priei­namumą iki COVID-19 pandemijos ir pandemijos metu. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių publi­kacijos, tirtos odos navikais sirgusių ir hospitalizuotų pa­cientų ligos istorijos. Straipsnyje atskleisti įvairūs odos navikais sirgusių pacientų sveikatos priežiūros aspektai ir epidemijos įtaka šių pacientų sveikatos priežiūrai. Nusta­tyta, kad nors odos navikais sirgusių pacientų medicinos pagalbos prieinamumas epidemijos metu buvo ribotas, tačiau visa medicinos pagalba – planinė ir neatidėliotina buvo teikiama.

Raktiniai žodžiai: COVID-19 pandemija, onkologinės pagalbos prieinamumas, odos navikai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.206
Pilnas tekstasPDF

Back