Rūkymo ypatumai tarp psichiatrijos ir nepsichiatrijos stacionaruose gydomų pacientų Lietuvoje

Alvydas Navickas, Justina Valančiūtė, Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Vita Danilevičiūtė Santrauka Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti rūkymo paplitimo ypatumus įvairiuose Lietuvos gydymo įstaigų stacionaruose. Tyrimo metodas. Buvo atliktas vienmomentis, kiekybinis, anoniminis, anketinis tyrimas psichiatrijos ir nepsichiatrijos stacionaruose Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Apklausti 228 asmenys: 113 psichiatrijos (49,6%) ir 115 nepsichiatrijos (50,4%) stacionaruose besigydančių asmenų, tarp jų moterų…

Pedofilų asmenybės ypatumai ir socialinė kompetencija

Zdzisław Majchrzyk, Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz Santrauka Atlikti tyrimai turi tikslą nustatyti, ar preferenciniai nusikaltimų prieš vaikus vykdytojai skiriasi nuo situacinių vykdytojų didžiojo penketo kategorijoje: asmenybės ypatumai, savivertė ir socialinė kompetencija bei reliacija tarp jų. Preferencinių vykdytojų grupę sudarė 55 vyrai, nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, kuriems buvo diagnozuota pedofilija. Situacinių nusikaltėlių grupę sudarė 50 nuteistųjų…

Savižudybių mediciniški ir visuomeniški aspektai Lietuvoje XX amžiaus pirmojoje pusėje

Alvydas Navickas, Audronė Smirinenko, Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Algirdas Dembinskas, Romualdas Gurevičius, Rita Aliukonienė, Alvydas Benošis, Robertas Badaras, Konstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė Santrauka Tyrimo tikslas. Nustatyti savižudybinio elgesio paplitimo ir prevencijos ypatumus XX amžiaus pirmoje pusėje. Tyrimo metodai ir objektas. Taikytas analitinis tyrinėjimų metodas remiantis mokslinių darbų paieška, kritine straipsnių analize ir pateiktos interpretacijos. Pagrindinis…

Sąsajos tarp skubią pagalbą teikiančių darbuotojų sociodemografinių – profesinių charakteristikų, nuostatų savižudybių prevencijos atžvilgiu, psichikos sveikatos, streso įveikos strategijų, perdegimo sindromo, savižudybių intervencijos žinių bei įgūdžių

Darius Leskaukas, Aidana Lygnugarytė-Grikšienė, Nedas Jasinskas, Agnė Masiukienė Santrauka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva savižudybių skaičiumi Europoje pirmauja, o visame pasaulyje užima penktą poziciją. Viena iš perspektyviausių intervencijų savižudybių prevencijoje – sveikatos priežiūros specialistų mokymai. Skubios medicinos pagalbos (SMP) specialistai, esantys arčiausiai potencialiai pažeidžiamų asmenų, gali identifikuoti savižudybės riziką turinčius asmenis bei suteikti pirminę…

Narkotikus vartojančių agresija prieš kitus ir psichoterapinės-krizinės/ prevencinės intervencijos poreikis (atvejo analizė)

Lina Jurkštaitė-Pačėsienė, Laima Sapežinskienė Santrauka Nukrypstantis (deviacinis) elgesys – tai natūrali reakcija į situaciją, susidarančią dėl kylančių prieštaravimų tarp individualaus tikslo siekimo ir socialinių normų. Deviacinis ir normatyvinis elgesys – tai lygiavertiškai reikšmingi socialinio elgesio komponentai [1]. Atsiradus socialinio elgesio normoms, visais laikais visuomenė bandė užsitikrinti saugumą ir šalinti nepageidaujamas žmonių veiklos formas [2]. Sociologinių…

Resocializacijos programos, skirtos nuteistiesiems, padariusiems ypač žiaurias žmogžudystes

Waldemar Woźniak Santrauka Resocializacija yra sudėtingas, sunkus procesas vien dėl to, kad taikomas asmenims, kurie yra specifinėje, krizinėje situacijoje ir penitenciariai izoliuoti. Atlikti tyrimai parodė, kad itin žiaurių žmogžudysčių vykdytojams būdingi tokie asmenybės ypatumai, kaip impulsyvumas, piktumas. Savo nusikaltimo pobūdį jie gali panaudoti, norėdami dominuoti kalėjimo grupėje. Atliekant laisvės atėmimo bausmę, šie kaliniai yra atsparūs…

Naujagimio nužudymo teisiniai ir medicininiai aspektai

Rita Aliukonienė, Alvydas Navickas, Aurėja Bareikytė Santrauka Tarptautinė bendruomenė iš visų prigimtinių žmogaus teisių prioritetu laiko žmogaus teisę į gyvybę. Dėl šios priežasties daugumos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatyti atskiri skyriai, skirti nusikaltimams žmogaus gyvybei reglamentuoti. Taigi ir Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau tekste – BK), įsigaliojęs nuo 2003 m. gegužės 1 d., saugo ir gina…

Asmenų, užaugusių alkoholikų šeimose, agresija ir pasitenkinimas gyvenimu

Sławomir Ślaski Santrauka Tikslas – hipotezių, susijusių su skirtumais gyvenimo pasitenkinimu lygmenyje ir jo aspektais, verifikacija, taip pat asmenų, užaugusių alkoholikų šeimose, ir kontrolinės grupės agresijos tyrimas, bendras ryšys tarp agresijos ir pasitenkinimo šiose grupėse. Metodas – buvo tiriama 100 asmenų, gyvenančių Varšuvoje, grupė. Tarp tiriamųjų asmenų buvo 58 vyrai ir 42 moterys. Visi pilnamečiai,…

Fiziologinio afekto būsenos reikšmė nužudymui ir sunkiam sveikatos sutrikdymui kvalifikuoti

Rita Aliukonienė, Neringa Aliukonienė, Vygintas Aliukonis Santrauka Lietuvos ir visų demokratinių valstybių teisėje žmogaus gyvybė bei jo sveikata yra laikomos svarbiausiomis vertybėmis, kurios unikalios tuo, kad yra visų kitų žmogaus vertybių sąlyga ir pagrindas. Žmogaus gyvybė ir sveikatos apsauga gali būti užtikrinama priimant įvairių teisės šakų normas, taip pat nustatant baudžiamąją atsakomybę už kėsinimąsi į…

Teismo psichiatrijos pacientų sociodemografinių ir klinikinių veiksnių bei nusikalstamo elgesio sąsajos

Aldona Šileikaitė, Arūnas Germanavičius, Ilona Čėsnienė Santrauka Lyginant su Vakarų šalimis Lietuvoje vis dar stokojama teismo psichiatrijos pacientų epidemiologinų studijų. Šiame straipsnyje analizuojami Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 325 priverstinai gydomų pacientų sociodemografiniai bei klinikiniai veiksniai, kurie gali būti siejami su šių pacientų nusikalstama veika. Gauti rezultatai rodo, kad didžiąją dalį teismo psichiatrijos ligoninėje gydomų pacientų sudaro…

Endogeninių depresijų psichopatologija ir klinika

Aldona Šiurkutė, Marius Karnickas, Eglė Ulevičiūtė-Šigajevienė, Jūratė Lengvenienė, Valentinas Mačiulis Santrauka Dėl nuotaikos sutrikimų psichopatologijos įvairovės egzistuoja įvairių sindromų klasifikacijų, požiūrių skirtumų, vyksta nuolatinis mokslinis pasiūlymų, pastabų įvertinimas ir psichikos sutrikimų diagnostikos korekcija. Atsiranda naujų, nors ir seniai žinomų, sąvokų, kaip antai subklinikiniai, subsindrominiai simptomai, mišrūs afektiniai sutrikimai. Depresinis sutrikimas yra dažna patologija, su kuria…

Krizinės situacijos ir moterų agresyvus smurtinis elgesys – psichopatologiniai ypatumai ir teismo psichiatrinis įvertinimas

Jolanta Didžiokienė Santrauka Darbe analizuojama Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie SAM Utenos ekspertiniame skyriuje 2005-2014m. laikotarpiu tirtų moterų, įvykdžiusių nusikaltimus žmogaus gyvybei ir sveikatai, socialiniai, diagnostiniai bei motyvų aspektai. Dešimties metų laikotarpiu tokio pobūdžio nusikalstamas veikas įvykdė 44,7 proc. visų tirtų moterų Utenos ekspertiniame skyriuje. Nagrinėjama amžiaus, psichikos sutrikimų įtaka šio pobūdžio moterų nusikalstamai…