SGLT-2 INHIBITORIŲ TAIKYMAS NE TIK MAŽINTI GLIKEMIJĄ IR SU TUO SUSIJUSIOS KOMPLIKACIJOS RIZIKĄ

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie SGLT-2 inhi­bitorių grupės vaistų klinikinį poveikį, naudojimą gydyti ne diabetu sergančius pacientus ir specifinę su jų varto­jimu susijusią komplikaciją. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse, atrinktos publikacijos nuo 2020 iki 2022 metų. Rezul­tatai parodė, jog SGLT-2 inhibitoriai…

PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU, NUOTOLINIS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

Matas Strioga Abstract Tyrimo tikslas − apžvelgti širdies nepakankamumu ser­gančių pacientų būklės nuotolinio stebėjimo galimybes ir naudą, papildomai taikant šį metodą. Tyrimo metodai. Darbui atlikti naudota PubMed duomenų bazė ir Google Scholar specializuotos paieškos sistema. Dėmesys kreipiamas į naujausią literatūrą. Tyrimo apibendrinimas. Pacientų, sergančių širdies ne­pakankamumu, būklei palaikyti labai svarbu nuolatinis sveikatos stebėjimas ir atitinkamas…

NEKOMPAKTINIO MIOKARDO KARDIOMIOPATIJA. KLINIKINIS ATVEJIS

Gabrielė Guščiūtė Abstract Nekompaktinio miokardo kardiomiopatija (NMK) yra reta liga, kuriai būdingas izoliuotas skilvelių nekompak­tiškumas, pasireiškiantis ryškia miokardo trabekuliariza­cija, plonu kompaktinio miokardo sluoksniu ir giliomis tarptrabekulinėmis ertmėmis. Šiame darbe apibendrinama informacija apie NMK patogenezę, klinikinį pasireiš­kimą, diagnostikos ir gydymo naujienas. Pristatomas NMK sergantis pacientas, kuriam diagnozė nustatyta 57 metų amžiaus. Pateikiama jo ligos istorija bei…

KLINIKINĖ LANDIOLOLIO REIKŠMĖ GYDANT ARITMIJAS BEI COVID-19

Audrė Alonderytė, Paulius Umantas, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis Abstract Tikslas – atlikti mokslinių šaltinių, nagrinėjančių landiololio vartojimą aritmijoms gydyti, sisteminę analizę ir apibendrinti šio vaisto panaudojimo gali­mybes ir naudą. Medžiaga ir metodai. Duomenys buvo renkami Pu­bMed duomenųbazėje. Analizei naudoti visateksčiai straipsniai, atitikę apžvalgos tikslą. Analizuotos tik anglųkalba skelbtos publikacijos, pasirodžiusios ne vėliau nei prieš10…