IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINĖS MOTYVACIJOS IR PASITENKINIMO DARBU ANALIZĖ

Rasa Stundžienė, Alma Gaupšienė, Liudmila Tereško Abstract Išplėstinės praktikos slaugytojų dalyvavimas komandi­niame darbe leidžia racionaliai planuoti darbo krūvius, gerina paslaugų kokybę. Tik gerai motyvuotas ir darbu patenkintas slaugytojas gali užtikrinti visapusiškai ko­kybišką slaugą. Tyrimo tikslas − išanalizuoti išplėstinės praktikos slau­gytojų profesinę motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę apklausą, kuri…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO VAIDMUO IR KOMPETENCIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE

Evelina Goldyn, Natalja Fatkulina Abstract Išplėstinės praktikos slauga dar nauja slaugos sritis Lie­tuvoje, nors pasaulis jau seniai integravo šį specialistą į sveikatos priežiūros komandą. Šis naujas vaidmuo atsirado dėl nuolatinio gydytojų trūkumo, ilgėjančios gyvenimo trukmės, lėtinių ligų epidemijos. Išplėstinės praktikos slaugytojas sėkmingai užima svarbią pozi­ciją pirminėje, antrinėje ir tretinėje sveikatos priežiūros grandyje. Tyrimai atskleidžia, jog…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGA IR VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS APIE IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO TEIKIAMAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Daiva Darginavičienė, Lina Gedrimė, Beata Dautarienė, Almeda Kučinskienė Abstract Kasdienis visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas pir­minės sveikatos priežiūros institucijų veikloje įgauna vis didesnę reikšmę. Didėjančią žmonių sveikatos poreikių tenkinimo svarbą lemia ne tik visuomenės senėjimas ir ligos, bet ir gydytojų trūkumas sveikatos priežiūros ins­titucijose. Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad iš dalies šią problemą padėtų spręsti išplėstinės…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO GALIMYBĖS

Greta Juškevičiūtė, Viktorija Kielė, Julija Žalalienė, Almeda Kučinskienė Abstract Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky­čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai. Didesnį pacientų pasitikėjimą šiais specialistais lemia tai, kad magistran­tūros studijose jie įgyja papildomų žinių bei gebėjimų dirbti pažangios slaugos praktikoje. Išplėstinės praktikos slaugytojai pradėti ruošti Lietuvoje nuo 2015 metų, o…