LĖTINIU ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲ PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBĖ IR SAVIRŪPOS GALIMYBĖS

Danutė Kalibatienė, Beata Rusecka, Narimantas Markevičius Abstract Darbo tikslas. Įvertinti vyresnių nei 40 metų amžiaus ligonių, sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu, gyvenimo kokybę ir jos sąsajas su širdies nepakanka­mumo funkcinėmis klasėmis ir šalutinėmis ligomis; ištirti savirūpos lygį. Tyrime dalyvavo 209 ambulatoriškai gydomi ligoniai, sirgę lėtiniu širdies nepakankamumu. Iš jų 54,1 proc. moterų ir 45,9 proc. vyrų,…

SENYVO AMŽIAUS MOTERŲ FIZINIO AKTYVUMO, GYVENIMO KOKYBĖS IR SUBJEKTYVIOS GEROVĖS YPATUMAI BEI SĄSAJOS

Andrejus Černovas, Vidmantas Alekna, Marija Tamulaitienė, Greta Katavičiūtė, Rimantas Stukas Abstract Tyrimo tikslas – ištirti 60 metų ir vyresnio amžiaus moterų fizinio aktyvumo, gyvenimo kokybės ir su­bjektyvios gerovės ypatumus bei tarpusavio sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentis skers­pjūvio tipo tyrimas atliktas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Tiriamųjų apklausa buvo vykdoma tiesiogiai, naudojant bendrąjį ir specialiuosius klausimynus.…

AKNĖS ĮTAKA EMOCINIAMS SUTRIKIMAMS

Rūta Gancevičienė, Laura Lukavičiūtė, Petras Navickas, Alvydas Navickas, Jūratė Grigaitienė, Christos C. Zouboulis Abstract Darbo tikslas. Nustatyti aknės įtaką ja sergančių pacientųemocinei būklei – nerimastingumui, depresiškumuiir savižudiškoms mintims bei gyvenimo kokybei– ir tai palyginti su kontroline grupe.Darbo metodika. 2016 – 2017 m. atliktame tyrimebuvo analizuojamos dvi asmenų grupės: akne sergantyspacientai ir kontrolinė grupė, kurią sudarė…

RETŲ ODOS LIGŲ POVEIKIS PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBEI IR PSICHINEI SVEIKATAI

Agnė Markevičiūtė, Viktorija Černulytė Abstract Oda yra labai svarbi žmogaus kūno dalis, kuri turi didelę įtaką psichinei ir fizinei būklei. Randama daug duomenų, kad depresijos paplitimas dermatologijoje didesnis nei bendrojoje populiacijoje, taip pat nustatytas kliniškai reikšmingas šalutinių psichinių sutrikimų, kuriuos minime straipsnyje, paplitimas sergant odos ligomis. Nustatytas ir vis labiau tyrinėjamas ryšys tarp proto ir…

VAIKŲ, GIMUSIŲ SU LŪPOS, ALVEOLINĖS ATAUGOS IR GOMURIO NESUAUGIMAIS, NUO BURNOS SVEIKATOS PRIKLAUSANTI GYVENIMO KOKYBĖ

Linas Zaleckas, Laura Linkevičienė, Greta Aidukaitė, Greta Bagušauskaitė Abstract Lietuvoje su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimais gimsta 1 iš 700-800 vaikų. Tai yra kompleksinė patologija, apimanti anatominius, fiziologinius, psichologinius procesus, kurie keičia gyvenimo kokybę. Darbo tikslas – įvertinti vaikų, gimusių su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimu, nuo burnos sveikatos priklausančią gyvenimo kokybę bei…

MOTERŲ, SERGANČIŲ KRŪTIES VĖŽIU, GYVENIMO KOKYBĖ

Renata Paukštytė, Lolita Rapolienė, Lina Gedrimė, Aelita Skarbalienė, Artūras Razbadauskas Abstract Krūties vėžys jau daugelį metų yra dažniausia moterųonkologinė liga bei opiausia ir aktualiausia jųsveikatos problema. Krūties vėžio, kaip ir kitų onkologiniųligų, klinikinių baigčių rezultatai, tokiekaip išgyvenamumas ir su sveikata susijusi gyvenimokokybė, yra vieni svarbiausių sveikatos priežiūrosefektyvumo ir kokybės kriterijų. Sergančiųjųkrūties vėžiu su sveikata susijusios…

DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŪMINIU KORONARINIU SINDROMU, SU SVEIKATA SUSIJUSIAI GYVENIMO KOKYBEI

Julijana Zobernienė, Vida Mockienė Abstract Viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų yraūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuris sukeliapavojų gyvybei, todėl aktualu atkreipti dėmesį į pacientųsu sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Tyrimotikslas – išanalizuoti demografinių veiksnių įtaką pacientų,sergančių ūminiu koronariniu sindromu, susveikata susijusiai gyvenimo kokybei.Tyrimo metodika.Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimuinaudotas SF- 36 klausimynas. Taikytas statistinisduomenų paketas „SPSS…

VYRESNIO AMŽIAUS LIETUVOS GYVENTOJŲ GEROVĖS IR SVEIKATOS SĄSAJOS

Antanas Kairys, Albinas Bagdonas, Olga Zamalijeva Abstract Tiek empiriniai tyrimai, tiek teorinės prielaidos rodo, kad gerovė yra sudėtingas, daugiamatis konstruktas. Tyrimais nustatyta, kad su gerove siejasi daugybė veiksnių, o tarp jų ypač svarbūs yra ir sveikatos veiksniai. Gerovės ir sveikatos tarpusavio ryšių tyrimą apsunkina tai, kad egzistuoja daug kitų kintamųjų, kurie gali keisti ryšio pobūdį.…