Ignas Mickevičius, Vykintas Pliavga, Abdula Varoneckas, Dalius Sakavičius, Marijus Leketas

Abstract

Nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti sveika­tos tyrimų prioritetus ir priimti sprendimus dėl inves­ticijų į sveikatos sistemas ir sveikatos priežiūros prie­mones. Visuomenės sveikatos intervencijomis siekiama sumažinti gyventojų ligų naštą ir pagerinti gyvenimo kokybę. DALY yra priemonė kiekybiškai įvertinti ligų naštą, išreikštą populiacijoje prarastų metų dėl anksty­vos mirties ar negalios, skaičiumi. Darbo tikslas − teo­riškai pagrįsti DALY indeksą, jį interpretuoti ir pateikti apskaičiavimo bei praktinio panaudojimo pavyzdžių. Mokslinių straipsnių, publikuotų 1997–2021 m. laiko­tarpiu, ieškota MEDLINE, Google Scholar ir Science­Direct mokslinių duomenų bazėse. Paieškoje naudotos raktažodžių kombinacijos anglų kalba: DALY index, disability-adjusted life year, life expectancy, quality of life. Literatūros šaltiniai atrinkti remiantis šiais kri­terijais: straipsniai, kuriuose aprašomas DALY indek­sas; straipsniai, pateikiantys DALY indekso pritaikymo būdus; straipsniai, kuriuose apskaičiuojami DALY in­deksas. Rezultatai parodė daugybę skirtumų tarp in­tervencijos kainos ir sveikatos pagerėjimo. Nustatytas silpnas ryšys tarp intervencijos didesnės kainos ir pati­kimesnio sveikatos pagerėjimo, tačiau nerasta įrodymų, kad brangesnė intervencija sveikatą pagerintų labiau. Daromos išvados, jog DALY skaičiavimui reikalinga daugybė duomenų, kurie ne visada prieinami, o skai­čiavimas sudėtingas ir brangus. Be to, DALY nevertina ligonio galimybių gyventi su negalia ir daugelio kitų veiksnių, turinčių įtakos sveikatos politikos klau­simų sprendimui.

Keyword(s): DALY indeksas, neįgalumas, žmogaus gyvenimo trukmė, gyvenimo kokybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.223
Full TextPDF

Back