Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė

Abstract

Gyventojų skaičiaus didėjimas, populiacijos senėjimas, lėtinių ligų progresavimas ir epidemijos didina besikrei­piančiųjų į priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių skai­čių. Pacientų sveikatos mokymas turi įtakos atvykstan­čių pacientų srautų mažinimui priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje.

Tyrimo tikslas – nustatyti pacientų sveikatos mokymo poreikį priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje. Tikslui pasiekti buvo taikytas kokybinis metodas, pusiau struk­tūruotas interviu. Interviu klausimai buvo sudaryti re­miantis išnagrinėta literatūra. Klausimynas slaugytojams sudarytas iš 18 klausimų, klausimynas pacientams – iš 14 klausimų. Tyrimas atliktas 2023 metais vasario – kovo mėnesiais. Tyrime dalyvavo 15 slaugytojų ir 13 pacientų.

Slaugytojų interviu duomenimis, sveikatos mokymas priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje yra reikalingas, bet pirmumas teikiamas būtinajai medicinos pagalbai. Pacientui svarbu gauti sveikatos patarimų ir naudingos informacijos.

Sveikatos mokymo būtinumą priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje lemia pacientų fiziniai, socialiniai ir psichologiniai poreikiai. Esant sunkiai paciento sveikatos būklei, prioritetas teikiamas būtinosios pagalbos teikimui. Pacientai tikisi greitų medicinos paslaugų ir greito svei­katos būklės pagerėjimo. Jie tikisi gauti aiškią informa­ciją apie sveikatos būklę, diagnozę, gydymo planą bei prognozę. Pacientams bendraujant su sveikatos priežiū­ros specialistais, svarbi jų empatija. Priėmimo – skubio­sios pagalbos skyriaus pacientų sveikatos mokymo ak­tualiausios temos apima skausmo valdymą, karščiavimo valdymą, kosulio palengvinimo būdus, žaizdų priežiūrą, gipso tvarsčio priežiūrą, savipriežiūrą po raiščių patem­pimo, informaciją apie vaistų leidimą ir jų vartojimą, kraujospūdžio matavimą ir sekimą, žaizdų perrišimus, asmens higieną esant gipsui ir žaizdai, mitybą, skiepus, panikos valdymo būdus, elgesį po tam tikrų procedūrų ir bendrąją informaciją.

Keyword(s): pacientai, sveikatos mokymas, slaugytojai, priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.056
Full Text: PDF

Back