Austėja Martinkutė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina

Abstract

Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių pranešimas ir re­gistravimas yra sveikatos priežiūros saugos kultūros ir kokybės pagrindas.

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti priežastis, galinčias trukdyti pranešti ir registruoti nepageidaujamus įvykius ir neati­tiktis sveikatos priežiūroje.

Tyrimo metodas. Tyrimui atlikti buvo taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, remiantis PRISMA me­todu. Mokslinės literatūros paieška buvo vykdoma nau­dojant PubMed, Google Scholar duomenų bazes. Pagal pasirinktus įtraukimo kriterijus ir paieškos žodžius iša­nalizuotos 5 mokslinės publikacijos.

Rezultatai. Išanalizuotoje literatūroje pateikiamos gali­mos kliūtys: emocinės ir psichologinės priežastys; žinių trūkumas, techninės kliūtys.

Išvados. 1. Atlikus naujausių mokslinių publikacijų ana­lizę, išsiaiškinta, kad sveikatos priežiūros specialistai, susidūrę su nepageidaujamais įvykiais ir neatitiktimis, gali delsti apie juos pranešti ar registruoti. Pagrindinės priežastys: emocinės, psichologinės kliūtys, kai pati­riamos neigiamos emocijos, baiminamasi drausminių priemonių, žinių trūkumas, techninės kliūtys, kai trūksta informacijos apie nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą. 2. Norint sumažinti psichologinę ir emocinę baimę pranešti ir registruoti nepageidaujamus įvykius ir neatitiktis, svarbu užtikrinti registruojančių asmenų anonimiškumą, suteikti pakankamai informacijos apie registraciją, užtikrinti atgalinį ryšį ir tinkamai apibrėžti su pacientų sauga susijusias sąvokas: nepageidaujamas įvykis, neatitiktis, žala, medicininė klaida.

Keyword(s): nepageidaujamas įvykis, neatitiktis, pranešimas, registravimas, sveikatos priežiūra.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.073
Full Text: PDF

Back