Greta Juškevičiūtė, Viktorija Kielė, Almeda Kučinskienė

Abstract

Per pastaruosius tris dešimtmečius slaugytojo profesija labai pasikeitė. Sudėtingesniųgydymo metodųtaikymas ir nuolat tobulėjančios technologijos reikalauja didesnės slaugytojųkompetencijos. Sveikatos apsaugos reformos kelia vis daugiau iššūkių, o slaugytojųkompetencijųplė­trą diktuoja augantys visuomenės lūkesčiai bei poreikiai. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky­čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai. Šie specialistai pradėti ruošti Lietuvoje 2015 metais.Norėdamas atitikti keliamus sveikatos apsaugos reikalavimus ir pratęsti li­cencijos galiojimą, slaugytojas privalo tobulinti profe­sines kompetencijas, nepriklausomai nuo to, kokias stu­dijas yra baigęs.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slaugy­tojų lūkesčius profesinių kompetencijų tobulinimo kon­tekste. Tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas – tikslinės grupės (angl. Focus group). Tyrime dalyvavo 6 išplėstinės praktikos slaugytojai: 3 pirminės sveikatos priežiūros ir 3 anestezijos ir intensyviosios terapijos. Ty­rimo metu buvo užduoti 4 diskusiniai klausimai apie pro­fesinių kompetencijų tobulinimą ir slaugytojų lūkesčius profesinių kompetencijų tobulinimo kontekste. Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau nei pusė tyrime dalyvavu­sių išplėstinės praktikos slaugytojų, siekdami tobulinti ir gilinti profesines kompetencijas, dalyvauja įvairiose konferencijose, kurios yra skirtos gydytojams. Atskleista, kad 4 iš 6 informantų teigė, kad išplėstinės praktikos slaugytojai turi ne tik platesnes kompetencijas, bet ir didesnę atsakomybę, todėl ir kursai turėtų skirtis. Ty­rimo metu nustatyta, kad dauguma informantų norėtų tobulinti lyderystės, vadybos ir psichologijos profesines kompetencijas, o atsižvelgiant į įgytą specializaciją, ir klinikinio darbo praplėstas kompetencijas. Išplėstinės praktikos slaugytojų lūkesčiai profesinių kompetencijų tobulinimo kontekste yra didesni, nei profesinių kompe­tencijų tobulinimo galimybės.

Keyword(s): išplėstinės praktikos slaugytojai, profesinis tobulėjimas, kompetencija, lūkesčiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.065
Full Text: PDF

Back