Vaida Belickienė, Aurelija Šidlauskienė, Romualdas Sinkevičius, Juozas Raistenskis

Abstract

Tyrimo tikslas. Įvertinti Schroth metodikos efektyvumą paauglių idiopatinės skoliozės gydymui. Sisteminė li­teratūros apžvalga buvo parašyta laikantis PRISMA (Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) sisteminės literatūros apžvalgos rengimo reikalavimų. Atlikus atranką pagal sisteminės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kriterijus, į sisteminę literatūros apžvalgą buvo įtrauktos 13 publikacijų. Efek­tyvumo įvertinimo tikslui pasiekti visų atrinktų mokslinių publikacijų duomenys buvo susisteminti į vieną tyrimų rezultatų lentelę, kurioje pateikiamas tyrimų eksperimen­tinės ir kontrolinės grupių skirtingų vertinimo rodiklių vidurkis ir standartinis nuokrypis prieš ir po Schroth ir ki­tos intervencijos taikymo. Paauglių idiopatinės skoliozės gydymui taikant Schroth metodiką, nustatytas statistiškai reikšmingas Cobb kampo sumažėjimas, liemens rotacijos kampo ir gyvenimo kokybės vertinimo rezultatų pagerė­jimas. Lyginant Schroth metodikos taikymą su pacientų stebėjimo metodu, kai Cobb kampas yra mažesnis nei 250, Schroth metodo taikymo atveju nustatytas statistiškai reikšmingas Cobb kampo sumažėjimas. Nustatytas statis­tiškai reikšmingas skoliozės vertinimo rodiklių pagerė­jimas paauglių idiopatinės skoliozės atveju pacientams, kurių Cobb kampas yra tarp 250 – 450, kai koreguojamieji įtvarai derinami kartu su Schroth metodikos taikymu.

Keyword(s): paauglių idiopatinė skoliozė, Schroth metodika, efektyvumas, vertinimo rodikliai, sisteminė literatūros apžvalga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.070
Full Text: PDF

Back