Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jurga Šuminienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė

Abstract

Sveikatos mokymas užima svarbią vietą šiandieninės sveikatos priežiūros sistemoje. Pagrindinis vaidmuo orga­nizuojant sveikatos mokymą dažniausiai tenka slaugyto­jui. Slaugytojo sveikatos mokymo užduotis – padėti paci­entui tapti nepriklausomu ir pasirūpinti savimi sveikimo metu. Pastaruoju metu priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius tampa pirmąja pacientų kreipimosi vieta, jų skai­čius nuolat didėja, tad priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius yra tinkama pacientų sveikatos mokymo vieta.

Darbo tikslas – išnagrinėti pacientų sveikatos mokymą priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje, atsižvelgiant į naujausius mokslinės literatūros šaltinius.

Mokslinės literatūros paieška buvo vykdoma tarptautinėje duomenų bazėje PubMed, naudotasi mokslinių publi­kacijų paieškos sistema Google Scholar. Pagal atrankos kriterijus rastos 7 viso teksto mokslinės publikacijos, paskelbtos nuo 2017 m. Duomenų apdorojimui taikytas aprašomosios kokybinės turinio analizės metodas.

Analizuojant mokslines publikacijas išsiaiškinta, kad sveikatos mokymas yra svarbus ir būtinas priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus pacientams, tačiau dėl dau­gybės kliūčių jis šiame skyriuje nevyksta arba vyksta tik iš dalies. Atliktos literatūros apžvalga parodė pacientų sveikatos mokymų algoritmų naudojimo svarbą. Efek­tyviam pacientų mokymo užtikrinimui, priėmimo – sku­biosios pagalbos skyriaus slaugytojai turi reguliariai at­naujinti profesines žinias ir įgūdžius.

Keyword(s): pacientų mokymas, sveikatos mokymas, slaugytojai, priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.067
Full Text: PDF

Back