Lina Laurs, Aurelija Blaževičienė, Daimantas Milonas, Vilma Rastenienė

Abstract

Paciento slauga jo gyvenimo pabaigoje apima daugelį aspektų: skausmo ir simptomų valdymą, kultūriškai jautrius klausimus, pagalbą pacientams, jų šeimų na­riams mirimo procese ir išgyvenant netektį, etinius apsisprendimo klausimus. Pacientai ir jų šeimos na­riai yra svarbūs partneriai, kurie dalyvauja planuojant pagalbą ir ligos gydymą.

Tyrimo tikslas – Lietuvos terapinio, chirurginio ir in­tensyvios terapijos skyrių slaugytojų pasirengimas slaugyti pacientus gyvenimo pabaigoje.

Tyrimo medžiaga ir metodas. Vienmomentinis kie­kybinis tyrimas, atliktas septyniose didžiose Lietu­vos ligoninėse. Tyrime dalyvavo stacionare dirban­tys slaugytojai (N=1055; atsako dažnis 79,9 proc.).

Rezultatai ir išvados. Pacientų priežiūrą gyvenimo pa­baigoje palengvintų gerai organizuota darbo aplinka, reikiama dvasinė pagalba pacientui bei išsaugotas orumas ir privatumas.

Pagrindinės kliūtys slaugant pacientus gyvenimo pa­baigoje yra laiko trūkumas pokalbiams su pacientais, šeimos narių neturėjimas kur kreiptis psichologinės pagalbos sužinojus paciento diagnozę bei pikti šei­mos nariai, trukdantys personalui.

Keyword(s): motivation, physical activity, project „Villages on Move Baltic“.
DOI10.5200/sm-hs.2018.079
Full TextPDF

Back