Pavelas Zachovajevas, Viktorija Kaktienė, Gina Šegždaitė, Jovaidė Jurėnaitė, Kristina Berškienė

Abstract

Įvadas. Mokymasis visą gyvenimą prasideda nuo vie­nos svarbiausių ugdymosi pakopų – priešmokyklinio vaiko ugdymo. Todėl vaikams reikia smulkiosios mo­torikos įgūdžių: jėgos ir miklumo, kad galėtų suimti rašymo priemonę ir parodyti pakankamus manipulia­cinius įgūdžius, reikalingus rašyti [2,15]. Diferencinis mokymas remiasi judesio nekartotinumo principu, tai mokymas, kad pats subjektas mokydamasis kom­pleksinių motorinių įgūdžių suranda tik jam vienam optimalius atlikimo modelius [19].

Tiriamieji ir tyrimo metodika. Tyrimas buvo atlie­kamas Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. At­rankos kriterijus atitiko 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai, iš kurių 15 mergaičių ir 12 berniukų. Tyrimo metu buvo atliktas pradinis ir pakartotinis priešmo­kyklinio amžiaus vaikų rankų miklumo vertinimas. Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai buvo suskirstyti į tiriamąją ir įprasto poveikio grupes. Tiriamąją grupę sudarė 14 vaikų. Jiems buvo taikomas diferencinis mokymas (du kartus per savaitę) kartu su priešmo­kykline ugdymo programa (tris kartus per savaitę). Įprasto poveikio grupę sudarė 13 vaikų, kuriems buvo taikoma vien priešmokyklinė ugdymo programa pen­kis kartus per savaitę. Tyrimas truko keturias savaites. Vaikų rankų miklumas buvo vertinamas „Kaištukų lentos testu (angl. Purdue pegboard test)“ prieš už­siėmimus ir po keturių savaičių užsiėmimų.

Rezultatai. Vaikai, kuriems buvo taikyta priešmoky­klinio ugdymo programa kartu su diferenciniu mo­kymu, dominuojančia, nedominuojančia rankomis ir statant bokštelius sudėjo reikšmingai (p < 0,05) dau­giau kaištukų nei vaikai, kurie buvo lavinami įprasta priešmokykline ugdymo programa. Lyginant įprasto poveikio ir tiriamosios grupių vaikų kaištukų dėjimo abiem rankomis rezultatus, nustatėme, kad didesnis pokytis (p < 0,05) nustatytas tiriamojoje grupėje. Ti­riamosios grupės vaikai, kuriems greta įprastos ug­dymo programos buvo taikytas diferencinis moky­mas, sudėjo daugiau kaištukų porų nei vaikai, kurie atliko tik įprasto lavininimo užduotis.

Išvada. Priešmokyklinio amžiaus vaikų rankų miklu­mas buvo geresnis taikant įprastą ugdymo programą ir diferencinį mokymą nei taikant vien įprastą prieš­mokyklinio ugdymo programą.

Keyword(s): diferencinis mokymas, rankų miklumas, smulkioji motorika, priešmokyklinis ugdymas, rašymo įgūdžiai, priešmokyklinio amžiaus vaikai.
DOI10.5200/sm-hs.2018.070
Full TextPDF

Back