COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI IR JOS KOKYBEI LIGONINĖSE: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Abstract Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse – pagrindi­nis sveikatos priežiūros sistemų veiklos tikslas. Jis tampa dar aktualesnis COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir pande­mijos laikotarpiais ligoninėse. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių moks­linės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi ikikovidi­niu…

SLAUGOS KOKYBĖS VERTINIMAS, TEIKIANT SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS

Rūta Kuklytė, Natalja Fatkulina Abstract Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa­cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko­kybė matuojama atsižvelgiant į jos vertinimo aspektus, iš kurių…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS LIGONINĖJE POKYČIAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO DĖL COVID-19 METU NEPAGEIDAUTINŲ ĮVYKIŲ ASPEKTU: ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Henrieta Janušonytė Abstract Sveikatos priežiūros kokybė ligoninėse ir vienas jos žymenų – nepageidautini įvykiai (kiekis, spektras, pasekmės) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu gali skirtis nuo būklės ikiepideminiu laikotarpiu. Tyrimo tikslas – įvertinti nepageidautinų įvykių ligoninėje pokyčius ir jų įtaką sveikatos priežiūros kokybei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR TINKAMUMO POKYČIAI KARANTINO DĖL COVID-19 EPIDEMIJOS METU: PACIENTŲ NUOMONĖ IR VERTINIMAS (ATVEJO ANALIZĖ)

Vinsas Janušonis Abstract Sveikatos priežiūros kokybė karantino metu, įvertinta įvairiais aspektais, gali skirtis nuo buvusios iki epideminio laikotarpio. Karantino metu keičiasi ir pacientų, ir medikų elgsena. Darbo tikslas – įvertinti pacientų nuomonę dėl sveikatos priežiūros kokybės, jos skirtumų ir pokyčių COVID-19 karantino metu. Atliekant tyrimą, analizuotos skirtingų šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti pacientai, įvairiais laikotarpiais…

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS SERGANČIŲ PACIENTŲ POŽIŪRIS Į TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ

Edita Slušnienė, Sigutė Norkienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Pacientų požiūriui įtakos daro daug veiksnių, todėl šio darbo tikslas – išanalizuoti pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis (ŠKL), požiūrį į teikiamų paslaugų kokybę. Tikslui pasiekti taikyta mokslinės literatūros analizė ir kiekybinio tyrimo metodas. Naudotas klausimynas pacientų pasitenkinimui ligoninėje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vertinti. Tyrimo rezultatai parodė, kad…

PACIENTŲ CHARAKTERISTIKŲ ĮTAKA LIGONINĖS CHARAKTERISTIKŲ VERTINIMUI: TARPUSAVIO SĄVEIKA IR PRIKLAUSOMYBĖ

Vinsas Janušonis Abstract Paciento charakteristikos turi sąsajų su ligoninės charakteristikų ir sveikatos priežiūros proceso vertinimu. Darbo tikslas – nustatyti pacientų charakteristikų įtaką ligoninės charakteristikų vertinimui bei jų tarpusavio priklausomybę. Atliekant tyrimą, analizuotos skirtingų šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi įvairiose Lietuvos ligoninėse. Respondentai vertino tam tikras ligoninių charakteristikas. Šiame darbe atskleista pacientų socialinių-demografinių charakteristikų…

PACIENTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (LIGONINĖS) PASIRINKIMAS IR KOKYBĖ: LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO (LIETUVA) ANALIZĖ

Vinsas Janušonis Abstract Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti paciento sveika­tos priežiūros (ligoninės) pasirinkimo galimybę, šiam procesui įtakos turinčius veiksnius bei jų sąsajas su kokybe ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse ir Lietu­voje. Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos, nagrinėjančios sveikatos priežiūros įstaigų (ligoni­nių) pasirinkimą, teisės aktai, statistiniai duomenys, pacientų apklausos anketos. Medžiaga sisteminta ir vertinta. Darbe pateikta pacientų pasirinkimo…

Veikiančių iso 9000 šeimos kokybės sistemų įtaka daugiaprofilinių išvystytos infrastruktūros ligoninių veiklai

Vinsas Janušonis, Daiva Daukantaitė Abstract Tyrimas vykdytas 2013 m. vasario – birželio mėnesiaistrijose daugiaprofilinėse išvystytos infrastruktūrosLietuvos ligoninėse, kurios įdiegusios ISO šeimos kokybės vadybos sistemas. Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Tirtos dvi pagrindinėsmedikų grupės – gydytojai ir slaugytojai. Respondentaigrupuoti pagal lytį, amžių, pareigas, darbostažą, darbo profilį.Respondentų nuomonė tirta keturiais aspektais: kokybėsvadybos sistemos esmės ir įdiegimo organizacijojesampratos…