SMURTAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jurita Bartusevičienė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina Abstract Smurtas sveikatos priežiūros personalo profesinėje aplin­koje yra visuotinė ir kasdienė problema. Kas trečias dar­buotojas susiduria su pacientų ar klientų smurtu, o jo rizika yra 16 kartų didesnė, palyginti su kitų profesijų atstovais. Smurtas sveikatos priežiūros įstaigose susijęs su neigiamomis pasekmėmis sveikatos priežiūros dar­buotojams ir pacientams. Tikslas – įvertinti…

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR SAUGA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU DĖL COVID-19

Jelena Kutkauskienė Abstract Ekstremalios situacijos metu poreikis efektyviai valdyti situaciją nulėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti ir plėtoti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalios situacijos metu, įvertintos teisinės priemonės, užtikrinusios šių paslaugų prieinamumą ir saugą. Keyword(s): COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos, paslaugos…

PACIENTŲ ANTIKORUPCINIS UGDYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jūratė Blažytė, Jūratė Grubliauskienė Abstract Tyrimo tikslas − kompleksiškai išnagrinėti pacientų an­tikorupcinio ugdymo galimybes, teorines ir praktines problemas sveikatos priežiūros įstaigose bei sukurti ko­kybiškai naują pacientų ugdymo programą, atitinkančią šiandienos reikalavimus. Tyrimo problemai ištirti pasi­rinktas kiekybinis tyrimas. Taikytas anketinės apklausos metodas. Taikant anketavimą, kaip sociologinės infor­macijos rinkimo būdą, respondentai patys atsakė į tyrėjo pateiktus anketos…

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS STACIONARIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SUBORDINAVIMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS: EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS REGULIAVIMO YPATUMAI COVID-19 PLITIMO GRĖSMĖS AKIVAIZDOJE

Jelena Kutkauskienė Abstract Ekstremalios situacijos metu iššūkis efektyviai valdyti situaciją lėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti stacionarinių as­mens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstrema­lios situacijos metu ir analizuojamas priimtų teisės aktų teisinis pagrįstumas. Keyword(s): COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.155 Full Text: PDF Back