INTERNETE RASTOS INFORMACIJOS ĮTAKA PRIIMAMIEMS SPRENDIMAMS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

Miglė Kiguolytė, Vaidas Jotautis, Alina Liepinaitienė Abstract Informacinių technologijų naudojimas tapo neatsie­jama žmonių gyvenimo dalimi. Nors internetas atneša daug naudos visuomenei, tačiau stebima ir negatyvioji patirtis – interneto platybės leidžia sklisti nereguliuoja­mai, galimai klaidinančiai informacijai, turinčiai įtakos žmonių sveikatos sprendimams. Internetine rasta su sveikata susijusi informacija gali padidinti visuome­nės informuotumą apie sveikatos priežiūrą, tačiau dėl…

PRIEŽASTYS, GALINČIOS TRUKDYTI PRANEŠTI IR REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMUS ĮVYKIUS BEI NEATITIKTIS

Austėja Martinkutė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina Abstract Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių pranešimas ir re­gistravimas yra sveikatos priežiūros saugos kultūros ir kokybės pagrindas. Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti priežastis, galinčias trukdyti pranešti ir registruoti nepageidaujamus įvykius ir neati­tiktis sveikatos priežiūroje. Tyrimo metodas. Tyrimui atlikti buvo taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, remiantis PRISMA me­todu.…

COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI IR JOS KOKYBEI LIGONINĖSE: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Abstract Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse – pagrindi­nis sveikatos priežiūros sistemų veiklos tikslas. Jis tampa dar aktualesnis COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir pande­mijos laikotarpiais ligoninėse. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių moks­linės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi ikikovidi­niu…

SLAUGYTOJŲ KOMPETENCIJA KARIUOMENĖS IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SRITYSE

Ignas Kaziukonis, Viktorija Kielė, Beata Dautarienė, Natalja Fatkulina Abstract Slaugytojai, užimantys skirtingas pareigas ir teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas turi atitinkamas slau­gytojų kompetencijas, todėl dominuojančios slaugy­tojų kompetencijos kariuomenės ir skubiosios medici­nos pagalbos srityje skiriasi. Kariuomenėje dirbančių slaugytojų kompetencijoje dominuoja susidorojimo su situacija ir darbo vaidmens kompetencijų grupės. Bū­tent šios dominuojančios kompetencijų grupės iš esmės kariuomenės slaugytojus…

PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS BEI JŲ VALDYMO YPATUMAI

Jurgita Platakytė Abstract Straipsnis supažindina su ligoninėse gydomų pacientų sveikatos priežiūra ir socialiniais veiksniais, jų sąsajo­mis bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių są­sajų valdymu. Siekiant nustatyti sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajas bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajų valdymą, atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant originalų autorės sudarytą klausi­myną. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ligoninės pacientų sveikatos…

TĖVŲ, AUGINANČIŲ PROTO NEGALIĄ TURINTĮ VAIKĄ, SANTYKIŲ SU SVEIKATOS SPECIALISTAIS PATIRTIS

Justas Akavickas Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų, auginančių proto negalią turintį vaiką, santykių su sveikatos specialistais patirtį. Metodika. Tyrimo metu apklausti 82 tėvai, auginantys proto negalią turinčius vaikus. Atsako dažnis 68,3 proc. Gauti duomenys buvo apdoroti ir analizuoti naudojant statistinių duomenų paketą SPSS 22. Skirtumas tarp kintamųjų, pasirinkus reikšmingumo lygmenį α=0,05, laikomas statistiškai reikšmingu…

REABILITACIJOS PROCEDŪRŲ KOKYBĖ

Sigutė Norkienė, Laura Nešukaitienė Abstract Tikslas. Įvertinti pacientų nuomonę apie Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugų techninę, funkcinę ir išorinio efektyvumo kokybę bei nustatyti funkcinės kokybės ir išorinio efektyvumo ryšius. Tyrimo metodai. Atliktas anketinis tyrimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. vasario 9 d.…