IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS IR SAVIŽUDYBIŲ PAPLITIMO SĄSAJA EUROPOS SĄJUNGOJE

Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Pranas Šerpytis, Alvydas Benošis, Rokas Šerpytis, Konstantinas Daškevičius, Alvydas Navickas Abstract Darbo tikslas. Įvertinti mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų ir savižudybių ryšį Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse. Darbo metodika. Atliktas epidemiologinis analitinis mirtingumo dėl išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK- 10AM) bei kitų širdies ligų formų (I30-I52, TLK- 10AM) ir mirtingumo…

NUSIKALSTAMAS ELGESYS – PSICHIKOS NORMA IR PATOLOGIJA

Konstantinas Daškevičius, Gintarė Navickaitė Abstract Lietuvoje nuo XX amžiaus pabaigos iki šiol išlieka stabiliai aukšti nusikalstamumo rodikliai, o pagal įvykdomų homicidų ir kalinčių asmenų skaičių Lie­tuva daug metų lyderiauja tarp Europos Sąjungos šalių. Šios tendencijos negalima susieti vien su po­litiniais, ekonominiais ar demografiniais pokyčiais, vykstančiais mūsų visuomenėje. Šiame straipsnyje, remiantis apžvelgtų literatūros šaltinių duomenimis, pateikiamos…

AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAI: ELGESIO BEI EMOCIJŲ IŠRAIŠKOS YPATUMAI PAAUGLYSTĖS LAIKOTARPIU

Dalia Vėlavičienė, Virginija Adomaitienė, Elena Bulanovaitė Abstract Vaikams ir paaugliams, kuriems diagnozuotas au­tizmo spektro sutrikimas, dažniau nei normalios rai­dos bendraamžiams pasireiškia internalūs (nerimas, depresinė simptomatika, somatiniai skundai) ir eks­ternalūs (agresija, taisyklių laužymas) simptomai. Į tyrimą įtraukti 35 protinio atsilikimo neturintys paau­gliai, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutri­kimas, bei 70 fizinių ar psichikos sutrikimų neturinčių paauglių. Pagrindinis…

HIPNOZĖ TEISMINĖJE PRAKTIKOJE

Liudvikas Lazauskas, Rūta Lazauskaitė Abstract Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti hipnozės kaip atmintį galinčios atgaivinti priemonės taikymą už­sienio ir Lietuvos teisminėje praktikoje. Medžiaga ir metodai: buvo atlikta aprašomoji lyginamoji ana­lizė. Hipnozės taikymo užsienio teisminėje praktikoje analizei buvo naudoti užsienio autorių literatūroje ap­rašyti praktiniai pavyzdžiai. Hipnozės taikymo teisi­niuose procesuose Lietuvoje buvo naudojami straips­nio autoriaus 1997-2012 m.…

NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RYŠYS SU GYDYMO REŽIMO LAIKYMUSI, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Rugilė Juočytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė Abstract Tikslas. Nustatyti ir įvertinti nerimo ir depresijos simptomų ryšį su gydymo režimo laikymusi sergant ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu. Tyrimo metodai. Tiriamieji apklausti naudojantis au­torių sudarytu sociodemografiniu klausimynu, stan­dartizuotu gydymosi režimo laikymosi klausimynu (angl. Morisky Medication Adherence Scale, san­trumpa – MMAS-8) ir ligoninės nerimo ir depresijos…

SOCIALINIAI EKONOMINIAI VEIKSNIAI, TURINTYS ĮTAKOS NEPAKALTINAMŲ ASMENŲ GYVENIMO KOKYBEI

Jolanta Navickienė, Edmundas Vaitiekus Abstract Su elgesiu ir bendrai su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai yra svarbūs ir reikšmingi, nes padeda įvertinti sveikatos gerinimo programas bei gydymo (pagalbos) metodų efektyvumą. Gyvenimo kokybė perteikia ne vien sąlygas, kuriomis gyvena žmonės ir paskirsto išteklius, daug svarbesnis tampa subjekty­vus savo gyvenimo kokybės vertinimas, apimantis fi­zinę, psichinę sveikatą, jausmus,…

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ VARTOJANT ALKOHOLĮ RYŠYS SU MĖGINIMU ŽUDYTIS AR TOKIO POELGIO GRĖSME BEI AMBULATORINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NAUDOJIMUSI

Rūta Strockytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė Abstract Alkoholio vartojimas – opi visuomenės sveikatos, ekonominė ir socialinė problema. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti psichikos ir elgesio sutrikimų var­tojant alkoholį ryšį su mėginimu žudytis ar tokio po­elgio grėsme bei ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų naudojimusi. Analizuota medici­ninė dokumentacija pacientų, kurie kreipėsi į Lietu­vos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno…

ASMENŲ, TURINČIŲ ŠIZOFRENIJOS SPEKTRO PSICHIKOS SUTRIKIMŲ, VEIKSNUMO APRIBOJIMAS

Jelena Daškevičienė, Konstantinas Daškevičius, Gintarė Navickaitė Abstract Veiksnumas yra svarbiausias teisinio subjektiškumo elementas, susijęs su asmens galimybėmis atlikti tam tikrus veiksmus. Civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja visi žmonės, taip pat ir asmenys, turintys psichikos sutrikimų, todėl teismo psichiatrijos eksper­tizė civiliniame procese yra susijusi su socialiai reikš­mingomis psichikos sutrikimus lydinčiomis gyvenimo situacijomis, kuomet ekspertas vertina asmens socia­linį…