Jelena Daškevičienė, Konstantinas Daškevičius, Gintarė Navickaitė

Abstract

Veiksnumas yra svarbiausias teisinio subjektiškumo elementas, susijęs su asmens galimybėmis atlikti tam tikrus veiksmus. Civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja visi žmonės, taip pat ir asmenys, turintys psichikos sutrikimų, todėl teismo psichiatrijos eksper­tizė civiliniame procese yra susijusi su socialiai reikš­mingomis psichikos sutrikimus lydinčiomis gyvenimo situacijomis, kuomet ekspertas vertina asmens socia­linį buitinį funkcionavimą ir faktinę adaptaciją. Nuo 2016 m. įsigaliojus LR Civilinio kodekso pataisoms dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, Lietuvoje vyksta visų asmenų, kurie iki 2016 m. buvo pripažinti neveiksniais, teismų sprendimų peržiūra bei kitų asmenų, turinčių psichikos sutri­kimų, veiksnumo apribojimas pagal tam tikras gyve­nimo sritis. Mūsų darbo tikslas buvo atlikti asmenų, turinčių šizofrenijos spektro sutrikimų, kurių atžvilgiu buvo pradėtas civilinis procesas dėl jų veiksnumo apribojimo ar ankstesnės teismo sprendimo peržiū­ros, psichikos sveikatos būklės vertinimą ir išskirti pagrindinius kriterijus, vertinant jų gebėjimą suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti konkrečioje gy­venimo srityje. Nustatyta, kad pagrindinis vertinimo kriterijus yra klinikinis, tai yra aktyvios psichopato­logijos intensyvumo, sutrikimo eigos, gydymo efek­tyvumo, kritinių gebėjimų savo psichikos sveikatos atžvilgiu vertinimas bei socialinės adaptacijos lygis. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad šizofrenijos spektro sutrikimus turintiems asmenims institucinė globa turi žymiai daugiau teigiamos įtakos užtikri­nant šių asmenų psichikos sveikatos stabilumą, gy­dymo tęstinumą, buitines ir socialines garantijas bei jų adaptaciją kasdieniniame gyvenime, palyginus su psichikos sveikata ir gyvenimo kokybe asmenų, gyve­nančių savarankiškai. Priimant ekspertinį sprendimą dėl gebėjimo iš dalies suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, šiai diagnostinei tiriamųjų asmenų gru­pei lemiamu argumentu buvo asmens gebėjimas ir motyvacija priimti pagalbą. Teismo psichiatrai eks­pertai, atlikdami šios rūšies ekspertizes, privalo vado­vautis nuostata dėl asmens maksimalaus veiksnumo išsaugojimo.

Keyword(s): teismo psichiatrijos ekspertizė civilinėse bylose, fizinio asmens pripažinimas neveiksniu, veiksnumo apribojimas.
DOI10.5200/sm-hs.2019.001
Full TextPDF

Back