Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Pranas Šerpytis, Alvydas Benošis, Rokas Šerpytis, Konstantinas Daškevičius, Alvydas Navickas

Abstract

Darbo tikslas. Įvertinti mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų ir savižudybių ryšį Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse.

Darbo metodika. Atliktas epidemiologinis analitinis mirtingumo dėl išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK- 10AM) bei kitų širdies ligų formų (I30-I52, TLK- 10AM) ir mirtingumo dėl savižudybių (X60-X84, TLK-10AM) tyrimas. Atlikta analizė apėmė 1994 – 2015 metų standartizuotus duomenis iš 30 (ES28, Norvegija, Šveicarija) Europos valstybių. Duomenys taip pat vertinti pagal amžiaus grupes: <65 metų bei ≥65 metų ir pagal lytį.

Rezultatai. Mirtingumas dėl išeminės širdies ligos ir savižudybių statistiškai reikšmingai tiesiogiai ko­reliavo 23 valstybėse: 9 – labai stipriai; 7 – stipriai; 4 – vidutiniškai ir 3 – silpnai. Vyrų rodikliai reikš­mingai koreliavo taip pat 23 valstybėse: 8 – labai stipriai; 10 – stipriai; 3 – vidutiniškai ir 2 – silpnai. Moterų rodikliai – 19 valstybių: 4 – labai stipriai; 9 – stipriai ir 6 – vidutiniškai. Iki 65 metų amžiaus grupėje mirtingumas reikšmingai tiesiogiai kore­liavo 23 valstybėse: 7 – labai stipriai; 9 – stipriai; 4 – vidutiniškai ir 3 – silpnai, o ≥65 metų amžiaus grupėje reikšmingai tiesiogiai koreliavo 21 valsty­bėse: 6 – labai stipriai; 9 – stipriai; 5 – vidutiniškai ir 1 – silpnai. Lietuvoje šis ryšys buvo reikšmingas tarp abiejų lyčių (Rho: bendrai–0,798, p≤0,001; vy­rai–0,717, p≤0,001; moterys–0,799, p≤0,001) bei amžiaus grupių (<65 metų: bendrai–0,462, p=0,03; vyrai–0,489, p=0,021; moterys–0,385, p=0,077; ≥65 metų: bendrai–0,814, p≤0,001; vyrai–0,638, p=0,001; moterys–0,785, p≤0,001). Pabrėžtina, kad analizuo­jant ryšį tarp mirtingumo dėl kitų širdies ligų ir dėl savižudybių nustatytas ženkliai silpnesnis tiesioginis ryšys: reikšminga tiesioginė koreliacija stebėta 13 valstybių, tarp vyrų – 12, tarp moterų – 9, o priešin­gas ryšys nustatytas netgi 7 valstybėse.

Išvados. Nustatytas reikšmingas tiesioginis ryšys tarp mirtingumo dėl išeminės širdies ligos ir savižudy­bių daugelyje Europos Sąjungos valstybių bei išlieka reikšmingas tiek tarp vyrų ir moterų bei asmenų, jau­nesnių ir vyresnių nei 65 metai. Tikėtina, kad psichi­nės sveikatos įtaka šioms dviem problemoms yra la­bai reikšminga. Ypač Lietuvoje šių problemų didžiulis mastas ir jų reikšmingas ryšys reikalauja efektyvesnių psichinės sveikatos priežiūros metodų plėtros.

Keyword(s): išeminė širdies liga, savižudybės, Europos Sąjunga, lytis, amžius.
DOI10.5200/sm-hs.2019.008
Full TextPDF

Back