JAUNIMO FIZINIS AKTYVUMAS KAIP RIZIKINGOS ELGSENOS PREVENCIJA

Sigutė Norkienė, Ieva Basistytė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Mokslinės literatūros apžvalga rodo, kad Lietuvoje rizikos veiksnių paplitimas – didelis (ypač rūkymo ir alkoholio vartojimo), o jų prevencija – nepakankama. Tai pat yra vienas didžiausių pasaulyje savižudybių rodiklis, paplitę psichikos sveikatos sutrikimai, o gy­ventojų savo sveikatos vertinimas – iš prasčiausių Europos Sąjungoje [2]. Tyrimo tikslas – nustatyti,…

EDUKACINĖ VEIKLA KAIP INTEGRALIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SĄLYGA: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR PRAKTINIS PRITAIKOMUMAS

Augustas Česnavičius, Samanta Savickaitė, Jurga Remeikienė, Alisa Maksimova, Agnė Čižauskaitė, Alvydas Česas Abstract Tyrimo tikslas – aptarti teorinius ir praktinius paci­entų edukacijos aspektus kaip integralią krūties vė­žiu sergančių pacienčių sveikatos priežiūros sąlygą. Mokslinės literatūros studijos atskleidė, kad paci­entų, sergančių navikinėmis ligomis, edukacija yra labai aktuali problema visuomenėje. Onkologiniams ligoniams būdingų fizinių, socialinių ir psichologi­nių problemų…

NAUJA PLAUKŲ IŠSAUGOJIMO GALIMYBĖ TAIKANT CHEMOTERAPIJĄ

Karina Bratašaitė, Rugilė Česaitė, Augustas Česnavičius, Rasa Venclovaitė, Dainius Šimčikas, Alvydas Česas Abstract Įvadas. Krūties vėžys – dažniausia moterų onkolo­ginė liga. Sergančiosioms taikomas kompleksinis gy­dymas, kurio metu naudojami tokie gydymo metodai kaip chirurginis, spindulinė terapija ir chemoterapija. Plačiausias gydymo metodas – chemoterapija. Jos metu dažnai pasireiškia nepageidaujami poveikiai, tokie kaip plaukų slinkimas. Tyrimo tikslas –…

PACIENTŲ KELIO FUNKCIJOS VERTINIMAS PO KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJOS. PALYGINIMAS TARP DVIEJŲ ŠALIŲ

Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Justinas Stučinskas, Daiva Mockevičienė, Augustas Česnavičius Abstract Įvadas. Kelio sąnario endoprotezavimo operacija pagerina paciento kelio sąnario funkciją. Pacientai objektyviai tai gali įvertinti naudodami pacientų savęs vertinimo klausimynus (PROMs). Šio tyrimo metu buvo siekiama palyginti kelio sąnario funkciją po kelio sąnario endoprotezavimo dviejose skirtingo socioekonominio lygio šalyse: Lietuvoje ir Švedijoje. Metodai. Tyrime…

THE SAFE COMMUNITY CONCEPT – A SUCCESSFUL TOOL FOR INJURY PREVENTION AND SAFETY PROMOTION

Birutė Strukčinskienė, Sabine Distl, Sigitas Griškonis Abstract Injuries remain to be one of the leading causes of de­ath and disability in any region of the world. Interna­tional Safe Community Programme is most important programme for injury prevention and safety promo­tion in community. The aim of study was to introduce the concept of Safe Community as…

THE LIFESTYLE OF UNIVERSITY STUDENTS: ALCOHOL CONSUMPTION ISSUES

Birutė Strukčinskienė, Neringa Strazdienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Vaiva Strukčinskaitė, Dileta Tervydytė, Emilija Griškonytė, Sigitas Griškonis Abstract Introduction. Alcohol consumption has a negative impact on the health of children, adolescents and young people, including students. Students’ alcohol consumption studies could help prevent the use of harmful psychoactive substances. Materials and Methods. 319 university students par­ticipated in the…

KLAIPĖDOS MOKINIŲ NARKOTIKŲ VARTOJIMAS IR JŲ PRIEINAMUMAS

Sigutė Norkienė, Dalia Jurgaitienė, Vilija Lazarevičiūtė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti narkotikų vartojimą tarp Klaipėdos miesto vyresniųjų klasių mokinių ir nar­kotikų prieinamumą. Tyrimui atlikti pasirinktas kie­kybinis apklausos raštu metodas. Tyrime dalyvavo 485 mokiniai iš Klaipėdos miesto gimnazijų nuo 16 iki 18 m. amžiaus, iš jų: 209 berniukai ir 276 mer­gaitės. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant…

UNIVERSITETO STUDENTŲ MITYBOS ĮPROČIAI IR VARTOJAMO MAISTO KOKYBĖ

Neringa Strazdienė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Abstract Studijų laikotarpiu keičiasi jaunų žmonių gyvenimo sąlygos, didėja užimtumas, prasideda savarankiškas gyvenimas, keičiasi vertybės ir gyvensena. Studijų metu didėja protinis ir fizinis krūvis, kuris turėtų būti kompensuojamas visaverte mityba. Tačiau šiuo laiko­tarpiu lengvai įgyjami netinkami gyvensenos įpročiai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių ateityje. Tyrimo tikslas buvo analizuoti Klaipėdos…

AMBULATORINIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS

Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Sigutė Norkienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ambulatorinių pacientų sveikatos raštingumą. Tyrimo metodika. Taikytas apklausos raštu metodas. Naudotas Europos sveikatos raštingumo (SR) klau­simynas (HLS – EU-Q – 47). Tiriamąjį kontingentą sudarė 201 ambulatorinis pacientas 18 – 88 metų am­žiaus. Duomenų analizė atlikta statistinių programų paketu „SPSS 17.0.1 for Windows“. Tyrimas…

PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PO KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAVIMO OPERACIJOS. PALYGINIMAS TARP LIETUVOS IR ŠVEDIJOS

Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Justinas Stučinskas, Daiva Mockevičienė, Augustas Česnavičius Abstract Pacientų savęs vertinimo klausimynai (PROMs) tampa vis populiaresni vertinat pacientų rezultatus po gydymo. Lietuva ir Švedija yra dvi skirtingo so­cioekonominio statuso šalys. Tyrimo metu buvo sie­kiama palyginti pacientų gyvenimo kokybės pokytį po totalinio kelio sąnario endoprotezavimo (TKE) šiose šalyse. Metodai. Į tyrimą įtraukti pacientai,…

PACIENTŲ, SIRGUSIŲ ŪMIU MIOKARDO INFARKTU IR MIRUSIŲ, RETROSPEKTYVINĖ KLINIKINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Gintautas Virketis, Gintarė Srėbaliūtė Abstract Darbo tikslas. Ištirti ir įvertinti hospitalinį miršta­mumą dėl ūmaus miokardo infarkto. Medžiaga ir tyrimo metodai. Tęstinis tyrimas vyk­dytas 2006-2017 m. Analizuotos visų 1284 pacientų, sirgusių ūmiu ir pakartotiniu miokardo infarktu ir gy­dytų Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, gydymo stacionare ligos istorijos. Pacientai tirti pagal lytį, amžių, užimtumą, gyvena­mąją vietą, šalutines…