Sigutė Norkienė, Ieva Basistytė, Urtė Norkutė-Macijauskė

Abstract

Mokslinės literatūros apžvalga rodo, kad Lietuvoje rizikos veiksnių paplitimas – didelis (ypač rūkymo ir alkoholio vartojimo), o jų prevencija – nepakankama. Tai pat yra vienas didžiausių pasaulyje savižudybių rodiklis, paplitę psichikos sveikatos sutrikimai, o gy­ventojų savo sveikatos vertinimas – iš prasčiausių Europos Sąjungoje [2]. Tyrimo tikslas – nustatyti, kad jaunimo fizinis aktyvumas gali būti laikomas ri­zikingos elgsenos prevencijos priemone. Atliktas kie­kybinis tyrimas: anoniminė anketinė apklausa raštu. Tyrimo imtis 407 respondentai. Tyrimo metu gauti duomenys analizuojami, taikant statistinę ir aprašo­mąją duomenų analizę (IBM SPSS statistics 22 for Windows, MS Excel 2007). Tyrimo rezultatai parodė, kad fiziškai pasyvus jaunimas itin reikšmingai daž­niau rūko, vartoja alkoholį, narkotines medžiagas. Atlikto tyrimo duomenimis, sportas, aktyvi fizinė vei­kla sumažina jaunimo rizikingos elgsenos paplitimą ir gali būti laikomi viena iš prevencijos priemonių.

Keyword(s): jaunimas, fizinis aktyvumas, psichikos sveikata, psichologiniai veiksniai, rizikinga elgsena, prevencija, poveikis.
DOI10.5200/sm-hs.2018.092
Full TextPDF

Back