Sigutė Norkienė, Dalia Jurgaitienė, Vilija Lazarevičiūtė

Abstract

Tyrimo tikslas – nustatyti narkotikų vartojimą tarp Klaipėdos miesto vyresniųjų klasių mokinių ir nar­kotikų prieinamumą. Tyrimui atlikti pasirinktas kie­kybinis apklausos raštu metodas. Tyrime dalyvavo 485 mokiniai iš Klaipėdos miesto gimnazijų nuo 16 iki 18 m. amžiaus, iš jų: 209 berniukai ir 276 mer­gaitės. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programos 21.0 versijos paketą.

Rezultatai ir išvados. Dažniausiai mokiniai per pasku­tinius 12 mėn. ar per paskutines 30 d. vartojo kanapių produktus, be to, vaikinai statistiškai reikšmingai daž­niau negu merginos. Ypač dažnai per paskutines 30 d. buvo vartojamas alkoholis ir marihuana tuo pačiu metu. Amfetaminai, ekstazis, kokainas, krekas, LSD ar kitas haliucinogenas, heroinas, haliucinogeniniai grybai buvo vartojami žymiai rečiau. Daugiau nei pusė mokinių turi draugų, kurie marihuaną ar hašišą yra išbandę. Nuo 10 iki 20 proc. mokinių turi draugų, vartojančių LSD ar kitus haliucinogenus, ekstazį, am­fetaminus, kokainą kreką, heroiną, haliucinogeninius grybus. Klaipėdos miesto mokinių nuomone, narko­tines medžiagas galėtų įsigyti prekiautojo namuose, diskotekoje, bare, gatvėje, parke ir panašaus pobū­džio vietose. Dalis mokinių narkotines medžiagas gali įsigyti mokykloje. Beveik pusė mokinių nurodė, jog nežino nė vienos vietos, kurioje galėtų įsigyti narko­tinių medžiagų. Mokiniai, gyvenantys tiek mieste, tiek kaime, nurodė, kad gana lengva ir labai lengva gauti marihuanos ar hašišo. Be to, beveik trečdalio mokinių nuomone, gana lengva nusipirkti LSD ir kitų haliucinogenų, amfetaminų, ekstazio, kokaino, haliucinogeninių grybų. Moksleiviai narkotines me­džiagas gauna iš vyresnių draugų, pasidalina grupėje draugų, gauna iš bendraamžių, nusiperka iš draugų, nusiperka iš girdėto žmogaus, kurio asmeniškai ne­pažįsta arba nusiperka iš visai nepažįstamo žmogaus.

Keyword(s): mokiniai, narkotinių medžiagų vartojimas, narkotikų prieinamumas.
DOI10.5200/sm-hs.2018.086
Full TextPDF

Back