KONFLIKTŲ VALDYMAS DAUGIAPROFILINĖJE LIGONINĖJE: PERSONALO NUOMONĖ

Marija Kudrevičiūtė, Mindaugas Stankūnas Abstract Tyrimo tikslas. Ištirti Lietuvos daugiaprofilinės ligo­ninės N klinikos darbuotojų nuomonę apie konfliktų valdymą. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2014 m. anoni­minės anketos apklausos būdu. Atsitiktinai apklausti 98 tiriamieji, dirbantys Lietuvos daugiaprofilinėje ligoninėje, N klinikoje. Naudotas Tomo-Kilmano (Thomas–Kilmann) konflikto sprendimo būdo ins­trumentas. Kokybinių požymių tarpusavio priklau­somumui vertinti taikytas chi kvadrato (χ2) kriterijus.…

THE USE OF NONINVASIVE BRAIN STIMULATION TECHNIQUES TO MODULATE IMPULSIVITY

Laura Mauer, Cheng-Chang Yang, Najat Khalifa Abstract Several of the disorders categorised in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) are marked by impulsivity, including borderline and antisocial personality disorders, attention deficit hy­peractivity disorder, conduct disorder and substance use disorders, just to name a few. The behavioural manifestations of impulsivity are numerous (e.g.,…

ALEXITHYMIA AS RISK FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Sergey Igumnov, Konstantin Zbarousky, Pavel Lapanau, Ruslan Popok, Ekaterina Grinevich Abstract A socio-psychological survey and clinical-psycholo­gical research were conducted (level of alexithymia; intensity of internet addiction; individual-charactero­logical personality traits; individual style of coping strategies, behavioral patterns and resources of per­sonality) in the cohort of 150 people at the age of 15-24, average age: 18.9±1.64, M:F=…

THE ROLE OF SUGGESTIBILITY IN FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATIONS: CASE REPORT

Evija Strika, Raitis Eglītis Abstract Suggestibility is the degree to which someone res­ponds to and is influenced by suggestions made by someone or something. Scientific studies have shown that suggestibility most often correlates with memory processing, false memory and false confession phe­nomena and is crucial to child testimony and forensic psychological examination. Traditionally, there are…

PSICHOLOGINIŲ IR KLINIKINIŲ YPATUMŲ, SUSIJUSIŲ SU TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIAIS, VERTINIMO PERSPEKTYVA

Gintaras Butkus Abstract Straipsnyje analizuojama teismų praktika skirti psi­chologijos ekspertizes vaikams, kai teismas turi iš­spręsti šalių ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nu­statymo. Ekspertai suteikia naudingų žinių apie vaiko gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, suprasti savo valią ir laisvai ją išreikšti, diferencijuojant nuo įtaigumo ir galimo poveikio. Tokių ekspertizių ne­pakanka, kai vaiko noras komplikuotas subjektyviai išgyvenamo lojalumo…

PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE – THE FIRST STEP IN THE TREATMENT OF MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION

Romualdas Riauka, Povilas Ignatavičius, Giedrius Barauskas Abstract Introduction. Percutaneous transhepatic biliary drai­nage (PTBD) comes as safe and effective alternative when endoscopic biliary decompression is unavaila­ble. However, PTBD as invasive procedure has its own risks and complications. Our aim was to evaluate the clinical outcomes and possible benefits of an ul­trasound guided percutaneous transhepatic biliary drainage…

INTRAAUDININĖ BRACHITERAPIJA ONKOGINEKOLOGIJOJE. NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PATIRTIS

Violeta Nevulis-Obuchovska, Ernestas Janulionis Abstract Spindulinė terapija yra vienas pagrindinių gydymo metodų pacientėms, sergančioms ginekologinės sri­ties piktybinėmis ligomis. Brachiterapijos principas – jonizuojančios spinduliuotės šaltinio įterpimas į naviką arba šalia jo. Naudojant standartinius aplika­torius nevisada pasiekiama radikali gydomoji dozė ir tuomet svarstoma galimybė taikyti intraaudininę brachiterapiją. Klinikinių tyrimų duomenimis, paci­entėms, sergančioms gimdos kaklelio vėžiu, chemo-spindulinis gydymas…

SENYVO AMŽIAUS MOTERŲ FIZINIO AKTYVUMO, GYVENIMO KOKYBĖS IR SUBJEKTYVIOS GEROVĖS YPATUMAI BEI SĄSAJOS

Andrejus Černovas, Vidmantas Alekna, Marija Tamulaitienė, Greta Katavičiūtė, Rimantas Stukas Abstract Tyrimo tikslas – ištirti 60 metų ir vyresnio amžiaus moterų fizinio aktyvumo, gyvenimo kokybės ir su­bjektyvios gerovės ypatumus bei tarpusavio sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentis skers­pjūvio tipo tyrimas atliktas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Tiriamųjų apklausa buvo vykdoma tiesiogiai, naudojant bendrąjį ir specialiuosius klausimynus.…

AMBULATORINIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO IR VIDINĖS DARNOS SĄSAJOS

Jonas Sąlyga, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė Abstract Tyrimo tikslas. Nustatyti ambulatorinių pacientų svei­katos raštingumo ir vidinės darnos sąsajas bei ryšį su sociodemografiniais rodikliais. Tyrimo metodika. Tyrime naudoti metodai: sveika­tos raštingumo (SR) vertinimui – Europos SR klau­simynas (HLS – EU – Q47). Vidinės darnos (VD) – A. Antonovsky sutrumpintas gyvenimo orientacijos klausimynas (SOC –…

VASAROS LAIKO TAIKYMO POVEIKIO PSICHIKOS SVEIKATAI LIETUVOJE ANALIZĖ

Sergejus Andruškevičius Abstract   Psichikos ligų prevencija yra vienas svarbiausių Lie­tuvos valstybės prioritetų (Lietuvos sveikatos 2014– 2025 metų programa, 2014). Vasaros laiko taikymo poveikis psichikos sveikatai Lietuvoje (jos platumoje) nėra tinkamai ištirtas, iki šiol neaišku, kaip tai vei­kia žmones, pirmiausia tuos, kurie serga psichikos ligomis. Todėl labai svarbu išanalizuoti vasaros laiko poveikį žmogaus organizmui, jo…