Jonas Sąlyga, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė

Abstract

Tyrimo tikslas. Nustatyti ambulatorinių pacientų svei­katos raštingumo ir vidinės darnos sąsajas bei ryšį su sociodemografiniais rodikliais.

Tyrimo metodika. Tyrime naudoti metodai: sveika­tos raštingumo (SR) vertinimui – Europos SR klau­simynas (HLS – EU – Q47). Vidinės darnos (VD) – A. Antonovsky sutrumpintas gyvenimo orientacijos klausimynas (SOC – 13). SR, VD ir demografinių duomenų priežastiniams ryšiams nustatyti taikyta daugialypė tiesinės regresijos analizė. Pasirenkant pri­klausomus ir nepriklausomus kintamuosius sudaryti atskiri tiesinės regresijos modeliai. Imtį sudarė 201 ambulatorinis pacientas. Iš jų 122 moterys ir 79 vy­rai. Amžius nuo 18 – 88 metų. Duomenys statistiškai apdoroti. Tyrimas atliktas laikantis etikos principų.

Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad daugumos pacientų SR buvo nepakankamas. Geriausiai savo SR pacien­tai vertino sveikatos priežiūros srityje, blogiausiai – sveikatos stiprinimo srityje. Pacientų aktualios svei­katos informacijos supratimas buvo žymiai geresnis nei gavimas, įvertinimas ir pritaikymas. Informacijos pritaikymas buvo žymiai blogesnis nei jos supratimas ir įvertinimas. Pacientų VD buvo vidutinė. Teigiami ryšiai nustatyti tarp bendro SR, visų jo sričių ir ben­dros VD ir visų VD komponenčių. Stipriausi ryšiai (p<0,001) nustatyti tarp VD prasmingumo jausmo ir bendro SR ir SR sveikatos stiprinimo srityje. Aukš­tesniam pacientų SR visose srityse įtakos turėjo sti­presnė VD, jos prasmingumo komponentė ir jaunes­nis tiriamųjų amžius. SR sveikatos priežiūros srityje – aukštesnis išsilavinimas; ligų prevencijos srityje – moteriška lytis. Bendrą VD stiprino aukštesnis ben­dras SR, SR sveikatos stiprinimo ir sveikatos prie­žiūros srityse, vyresnis pacientų amžius, aukštesnis išsilavinimas ir darbo turėjimas. VD suprantamumo jausmą stiprino vyriška lytis, aukštesnis išsilavini­mas ir darbo turėjimas; kontrolės jausmą – vyresnis amžius ir aukštesnis išsilavinimas; prasmingumo – aukštesnis SR sveikatos stiprinimo srityje ir aukš­tesnis išsilavinimas.

Išvada. Aukštesniam pacientų SR įtakos turėjo sti­presnė VD, VD prasmingumo komponentė, jaunesnis pacientų amžius ir aukštesnis išsilavinimas. Stipresnei pacientų VD ir jos komponentėms įtakos turėjo aukš­tesnis bendras SR, SR sveikatos stiprinimo ir svei­katos priežiūros srityse, vyresnis amžius, aukštesnis išsilavinimas ir darbo turėjimas. Siekiant pagerinti pa­cientų SR, tikslinga stiprinti VD ir jos suprantamumo, kontrolės, prasmingumo komponentes; organizuojant SR mokymus atsižvelgti į išsilavinimą ir amžių.

Keyword(s): sveikatos raštingumas, vidinė darna, ambulatoriniai pacientai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.043
Full TextPDF

Back