Marija Kudrevičiūtė, Mindaugas Stankūnas

Abstract

Tyrimo tikslas. Ištirti Lietuvos daugiaprofilinės ligo­ninės N klinikos darbuotojų nuomonę apie konfliktų valdymą.

Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2014 m. anoni­minės anketos apklausos būdu. Atsitiktinai apklausti 98 tiriamieji, dirbantys Lietuvos daugiaprofilinėje ligoninėje, N klinikoje. Naudotas Tomo-Kilmano (Thomas–Kilmann) konflikto sprendimo būdo ins­trumentas. Kokybinių požymių tarpusavio priklau­somumui vertinti taikytas chi kvadrato (χ2) kriterijus. Priklausomai nuo imčių dydžio, buvo taikytas tikslus Fišerio (Fisher) arba Monte Carlo (mažoms imtims) ir asimptominis χ2 kriterijus.

Rezultatai. Konfliktų dažnis darbo aplinkoje 1 – 2 kartus per savaitę. 47 proc. atvejų konfliktai vyksta tarp darbuotojų. 67,4 proc. konfliktus įvertino nei­giamai, teigiamai – 7,2 proc. darbuotojų. Dažniausi konfliktų tipai: pseudokonfliktai (34,9 proc.), tar­pasmeniniai (31,0 proc.) ir struktūriniai (22,9 proc.). Esant konfliktinei situacijai, 50,0 proc. respondentų naudoja vengimo strategiją, 27 proc. – ieško kompro­miso, 15 proc. – prisitaiko, 6 proc. taiko konkurenci­jos metodą, 2 proc. bendradarbiauja.

Išvados. Dažniausiai vyksta pseudokonfliktai, tar­pasmeniniai ir struktūriniai konfliktai. Dažniausiai naudojami vengimo ir kompromiso konfliktų val­dymo metodai. Labai retai konfliktų metu naudoja­mas bendradarbiavimo metodas.

Keyword(s): konfliktai, konfliktų valdymas, sveikatos priežiūros sistema.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.051
Full TextPDF

Back