Andrejus Černovas, Vidmantas Alekna, Marija Tamulaitienė, Greta Katavičiūtė, Rimantas Stukas

Abstract

Tyrimo tikslas – ištirti 60 metų ir vyresnio amžiaus moterų fizinio aktyvumo, gyvenimo kokybės ir su­bjektyvios gerovės ypatumus bei tarpusavio sąsajas.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentis skers­pjūvio tipo tyrimas atliktas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Tiriamųjų apklausa buvo vykdoma tiesiogiai, naudojant bendrąjį ir specialiuosius klausimynus. Bendrajame klausimyne buvo registruojami socio­demografiniai duomenys, ūgis, kūno masė, apskai­čiuotas kūno masės indeksas. Specialieji klausimynai buvo skirti įvertinti senyvo amžiaus moterų fizinį aktyvumą (angl. Physical Activity Scale for Elderly, PASE), gyvenimo kokybę (angl. Control, Autonomy, Self-realization, Pleasure, CASP-19) ir subjektyvią gerovę (angl. Positive and Negative Affect Schedule, PANAS; angl. Satisfaction With Life Scale, SWLS). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 18.0 for Windows programų paketą.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 103 moterys, kurių vidu­tinis amžius – 71,37±7,58 metai. Didžiąją tiriamųjų dalį sudarė miesto gyventojos, turinčios aukštąjį išsi­lavinimą, daugiau nei pusė jų gyveno vienos. PASE, CASP-19 (kontrolės, autonomijos sritys), PANAS-PA ir PANAS-NA klausimynų vidutiniai įverčiai statistiš­kai reikšmingai skyrėsi 60–69 m., 70–79 m. ir 80 m. ir vyresnio amžiaus grupėse. CASP-19 klausimyno kontrolės srities vidutiniai įverčiai buvo mažiausi našlių moterų grupėje, aukščiausi – neištekėjusių arba išsiskyrusių moterų grupėje. PASE, CASP-19 klausi­myno autonomijos srities vidutiniai įverčiai didesni aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų grupėje, taip pat jos jaučia daugiau teigiamų (PANAS-PA) ir mažiau neigiamų (PANAS-NA) emocijų, nei moterys su ma­žesniu išsilavinimu. Fizinis aktyvumas vidutiniškai stipriai koreliavo su teigiamo emocingumo vidutiniais įverčiais. Nustatyti vidutinio stiprumo koreliaciniai ryšiai tarp gyvenimo kokybės ir subjektyvią gerovę vertinančių klausimynų vidutinių įverčių.

Išvados. 1. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad 80 m. ir vyresnio amžiaus moterų fizinis aktyvumas mažes­nis, gyvenimo kokybė blogesnė, jos patyrė mažiau teigiamų ir daugiau neigiamų emocijų, negu jaunes­nės (60–79 m.) senyvo amžiaus moterys. Mieste gy­venančių, aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų fizinis aktyvumas buvo didesnis, jos patyrė daugiau teigiamų ir mažiau neigiamų emocijų negu gyvenančios kaime. Mieste gyvenančių moterų gyvenimo kokybė buvo geresnė nei gyvenančių kaime. 2. Senyvo amžiaus moterų fizinis aktyvumas stipriai susijęs su teigiamu emocingumu, gyvenimo kokybė – su teigiamu emo­cingumu ir pasitenkinimu gyvenimu. Pasitenkinimas gyvenimu buvo susijęs su savęs realizavimo sritimi.

Keyword(s): senyvas amžius, moterys, fizinis aktyvumas, gyvenimo kokybė, subjektyvi gerovė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.044
Full TextPDF

Back