Rugilė Packevičiūtė, Donatas Austys

Abstract

Studentai dažnai jaučia nuovargį, kuris gali įvairuoti pri­klausomai nuo lyties, amžiaus, darbo veiklos, poilsio ypatumų ir kitų veiksnių. Lietuvos studentų nuovargio tyrimų, kuriuose būtų atsižvelgiama į įvairias nuovar­gio priežastis, trūksta. Tyrimo tikslas − įvertinti Vilniaus universiteto studentų nuovargį bei poilsio ypatumus, at­sižvelgiant į juos galinčius lemti veiksnius. Anonimi­nės anketinės apklausos būdu 2022 metų vasario mėnesį apklaustas 341 Vilniaus universiteto studentas. Išskirtos didelio ir mažo nuovargio respondentų grupės. Įvertintas respondentų pasiskirstymas pagal nuovargį bei sociali­nius ir demografinius veiksnius, studijų proceso, profe­sinės veiklos ir poilsio ypatumus.

Tyrimo rezultatai. Dauguma (87,5%) respondentų jautė didelį nuovargį. Didesnis bendro nuovargio paplitimas buvo stebimas tarp vyrų (76,5 %), 19-20 metų respon­dentų (69,2%), medicinos fakulteto studentų (64,2%) taip pat tarp tų, kurie gyveno pas giminaičius ar pas draugą(- ę) (72,1%) bei kurie gavo didesnes nei 500 eurų mėne­sines pajamas (69,1%) (p<0,001). Respondentai, kurie patyrė didelį bendrą, fizinį ir protinį nuovargį, dažniau nurodė, kad šiuo metu studijuoja ir dirba bei studijoms skiria daugiau nei 20 valandų per savaitę (atitinkamai 72,5%, 70,9% ir 73,2%) (p<0,001). Respondentai, kurie vertino savo darbo ir poilsio režimą gerai, dažniau patyrė mažą bendrą, fizinį, protinį nuovargį, nestipriai sumažėju­sią motyvaciją ir nestipriai sumažėjusį aktyvumą (atitin­kamai 89,9%, 83,0%, 82,9%, 72,4%, 69,5%) (p<0,001). Studentai, laisvalaikiu užsiimantys fiziškai aktyvia vei­kla mažiau nei 1 valandą per savaitę, dažniau patyrė di­delį bendrą, fizinį, protinį nuovargį, stipriai sumažėjusią motyvaciją ir stipriai sumažėjusį aktyvumą (atitinkamai 81,3%, 82,5%, 78,7%, 78,7%, 75,9%) (p<0,001).

Išvados. Daugumos Vilniaus universiteto studentų nuo­vargio lygis buvo didelis. Didelis nuovargio lygis daž­nesnis tarp vyrų, studijuojančių Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, jaunesnių, gyvenančių pas gimi­naičius ar pas draugą (-ę), gaunančių didesnes pajamas, dirbančių, daugiau laiko skiriančių studijoms. Fiziškai aktyvi veikla ir gryname ore leidžiamas laisvalaikis per mokslo metus bei geras darbo ir poilsio režimas gali būti veiksmingos priemonės, mažinant studentų pati­riamą nuovargį.

Keyword(s): nuovargis, poilsis, Vilniaus universitetas, studentai, studijų procesas, darbinė veikla, laisvalaikis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.053
Full Text: PDF

Back