Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė

Abstract

Tyrimu siekta įvertinti tėčių ir mamų nuomonę apie jų ir vaikų sveikatos stiprinimo informacijos poreikį. Atliktas momentinis tyrimas, kurio metu apklausti 2844 devintokų ir dešimtokų, besimokančių 110 įvairių Lietuvos moky­klų, tėvai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pa­sikliautiniai intervalai (PI), sudaryti logistinės regresijos modeliai, gauti pakoreguoti šansų santykiai, apskaičiuoti jų 95 proc. PI. 19,9 proc. tėvų gavo pakankamai infor­macijos apie vaikų sveikatos stiprinimą. Reikšmingai didesnį šansą gauti pakankamai informacijos turėjo tėvai, kurių vaikai mokėsi sveikatą stiprinančiose mokyklose (SSM). 50,3 proc. respondentų norėjo gauti daugiau informacijos apie vaikų sveikatos stiprinimą. Šis noras buvo reikšmingai susijęs su respondentų lytimi, amžiumi, gyvenamąja vieta ir vaiko amžiumi. Didžiausiai daliai mokinių tėvų buvo reikalingiausia informacija, pateikta sveikos mitybos (62,9 proc.), fizinio aktyvumo, kūno kultūros (52,0 proc.) bei tabako, alkoholio ir kitų psi­chiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temo­mis (43,7 proc.). 66,3 proc. mokinių tėvų domino infor­macija apie mokinių sveikatos stiprinimą. Domėjimosi šansą reikšmingai didino moteriška lytis, aukštasis išsi­lavinimas, gyvenimas miestelyje arba mieste, jaunesnis vaiko amžius. 47,3 proc. tėvų patys ieškojo informacijos apie mokinių sveikatos stiprinimą. Reikšmingai didesnį šansą patiems ieškoti informacijos apie mokinių sveikatos stiprinimą turėjo moterys bei aukštąjį išsilavinimą įgiję tėvai. Didžiausia dalis tėvų manė, kad sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, kūno kultūros temomis pateikta in­formacija yra reikalingiausia jų vaikams.

Keyword(s): mokinių tėvai, informacija apie sveikatos stiprinimą, sveikatos stiprinimas, informacijos poreikis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.053
Full Text: PDF

Back